Concept notulen ledenvergadering van 16 april

Concept notulen van de algemene ledenvergadering van Oudheidkundige Vereniging Didam

Datum: 16 april 2024

Locatie: Zalencentrum Plok in Didam

Aanwezig: 97 leden

Afwezig met kennisgeving: Rein Horsting; Tine te Dorsthorst; Trees Tiemes en Frans Schaars

1. Opening

Vice voorzitter Vincent van Vuuren heet iedereen van harte welkom op de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de OVD. De vorige ledenvergadering stond in het teken van het afscheid van twee leden die veel hebben betekend voor de OVD. Theo te Wil is door de leden tot erelid benoemd.
Er zijn twee huishoudelijke mededelingen: de eerste consumptie is voor rekening van de OVD en wie niet op de foto of film wil komen moet dit even aangeven bij José Rasing.

Overweging

Hierna vraagt de vice voorzitter als gebruikelijk even stil te staan bij alle overleden leden van de OVD. Een moment van stilte wordt in acht genomen.

2. Vaststellen notulen van de jaarvergadering d.d. 18 april 2023

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. Deze worden gepubliceerd op de website van de OVD.

3. Verslag van het verenigingsjaar 2023

De secretaris licht een aantal punten uit het verslag nader toe. Onder andere de samenstelling van het bestuur en de onderwerpen van de maandelijkse vergaderingen; de deelname aan Rabo Club Support; de totstandkoming van Groeten uit Didam (het plaatjesboek); en het boek “Vieftig Vertelsels in het Die:ms”
Het ledenaantal is met 28 leden afgenomen tot 718. De verklaring is opgenomen in het jaarverslag. Het aantal sponsoren is met 2 afgenomen tot 36.
Het jaarverslag wordt gepubliceerd op de website van de OVD.

4. Financieel verslag verenigingsjaar 2023

De penningmeester licht het verslag toe. De inkosten voor publicaties zijn toegenomen. De inkomsten van de Rabobank Club Support worden gebruikt voor verdere automatisering. Dit concentreert zich nu op de mogelijkheid van thuis inloggen. Ook de investering in de nieuwe website is zichtbaar. In zijn algemeenheid zijn de kosten in 2023 toegenomen maar daar was in de begroting al rekening mee gehouden.

De leden stemmen in met de gepresenteerde cijfers van de jaarrekening en balans.

5. Verslag kascontrolecommissie

De controle is uitgevoerd door Theo Aalders en Bennie Reinders op 25 maart 2024. Zij hebben geen fouten geconstateerd en vastgesteld dat de penningmeester een goede administratie heeft. De gepresenteerde cijfers geven een reëel beeld van de financiële positie van de OVD. De kascontrolecommissie bij monde van Bennie Reinders stelt voor het bestuur decharge te verlenen. 

6. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie

Aftredend is Bennie Reinders. Wim van de Borne meldt zich aan als nieuw lid.

7. Decharge bestuur over gevoerde beleid 2023

De leden verlenen het bestuur decharge over het gevoerde beleid 2023.

8. Prognose 2024/ begroting 2025

Bij de inkomsten voor 2024 en 2025 is de verhoging van de contributie opgenomen. Voor 2025 is een opbrengst van een nieuwe publicatie gepland. Het subsidie van de gemeente Montferland is met ongeveer 1.000,00 euro afgenomen. Voor 2024 en 2025 rekent de penningmeester met gemiddeld 10 % kostenstijging.

9. Activiteiten 2024 /doorkijk naar het verenigingsjaar 2024

De vice voorzitter zegt dat dit jaar weer een open dag op het programma staat. Deze vindt plaats op 20 oktober 2024 in het Hart van Loil. Het thema is “Bouwen in Die:m”. Er komen ongeveer 20 thema’s aan bod, van prehistorie tot de huidige tijd en een doorkijk naar de toekomst.
De OVD zal zichtbaar zijn op Didam op Stelten, zoals elk jaar.
Verder gaan de voorbereidingen voor het maken en aanbrengen van Stolpersteine, ter nagedachtenis aan de omgekomen Joodse slachtoffers van de holocaust uit Didam. Het betreft 7 stenen voor 7 personen. Wanneer dit gaat gebeuren is nog niet bekend.
Gewerkt wordt aan de herplaatsing van het Telegraaftorentje. Dit is verder nog onzeker in verband met het juridisch eigendom, verzekering en onderhoud.
Als laatste wordt getracht nog voorbereidingen te treffen voor het uitbrengen van een publicatie in 2024 of 2025.

10. Bestuur mutaties.

Aftredend en herkiesbaar zijn: Willy Hammink, Vincent van Vuuren, Maria Wigman, Jan Beursken.
Het voorstel is Gerry Schuurman te benoemen als bestuurslid.
De aftredende en herkiesbare leden worden door de leden benoemd voor de volgende periode van 4 jaar.
Ook de benoeming van Gerry Schuurman wordt door de leden bekrachtigd. Gerry loopt al een tijdje op proef mee in het bestuur. De vice voorzitter is blij met het invullen van de vacature in het bestuur.

12. Rondvraag en sluiting.

Er zijn geen vragen.
De vice voorzitter sluit de vergadering en bedankt de leden voor het vertrouwen in het bestuur.

Na de pauze is er een optreden van Mengelmoes.

Aan het slot van de avond worden de jaarboeken 2024 uitgereikt na een korte toelichting van Jan Beursken.

De volgende algemene ledenvergadering is 15 april 2025.

De notulen worden vastgesteld in de algemene ledenvergadering van de OVD op 15 april 2025.

De secretaris,                                                                         De voorzitter,

Theo Gudden