OLV kerk (Loil)

Buurtschap Loil behoorde aanvankelijk tot de St. Martinusparochie in Didam. Toen op het einde van de negentiende eeuw waterstaatskerk St. Martinus te klein werd om de vele parochianen te kunnen ontvangen, bedachten pastoor C.J.A. Otten en het kerkbestuur een plan om het probleem op te lossen. Er zou in Didam een grote kathedraal worden gebouwd waar alle katholieken hun geloof konden belijden. Maar er werd door de Aartsbisschop in Utrecht anders beslist door het oprichten van twee nieuwe parochies. In 1910 werd dit in Loil de parochie van OLV Onbevlekt Ontvangen (Mariaparochie). Een jaar later volgde in Dijk de stichting van de Antonius van Paduaparochie (Antoniusparochie).

P.J.J. Inden
Periode: 1910-1941
Geboren in 1870 in Groningen en in 1896 tot priester gewijd. Hierna werkte hij als kapelaan in Rossum, Soest en Groessen. In 1909 werd hij benoemd tot(bouw)pastoor in Loil. Zijn officiële benoeming volgde in 1910. Hij ging in 1941 met emeritaat en vertrok naar Schayck in Noord Brabant. Hij overleed in 1962 en werd in Loil op het parochiekerkhof begraven.

G.W. Bauland
Periode: 1941-1950
Geboren in 1900 in Amersfoort en in 1924 tot priester gewijd.
Hierna werkte hij als kapelaan in Vreeswijk, Barger Compascuum,
Vaassen en Vinkenveen. Op 8 december 1941 werd hij in Loil tot pastoor benoemd. Hij vierde in 1949 in Loil zijn zilveren priesterfeest en in 1950 werd hij benoemd als pastoor in Cabauw, provincie Utrecht.

J.B.J. Spelbrink
Periode: 1917-1933
Geboren in 1907 in Veendam en in 1931 tot priester gewijd. Hierna werkte hij als kapelaan in Lobith en Irnsum (Friesland). Voor zijn benoeming in Loil in 1950 was hij ruim 17 jaar rector van het Sanatorium ‘Berg en Bos’ in Bilthoven. In 1957 werd hij benoemd als pastoor van Kampen. In 1964 volgde zijn benoeming tot pastoor van Bemmel en deken van het dekenaat Elst.

W.G. Wolters
Periode: 1957-1962
Geboren in 1911 in Lent en in 1937 tot priester gewijd. Hierna werkte hij als kapelaan in Utrecht. In september 1957 werd hij tot pastoor in Loil benoemd. Hij was een muzikale pastoor en kon prachtig zingen. Tijdens zijn pastoraat in Loil vierde de parochie haar vijftigjarig bestaan. In het jaar dat hij werd overgeplaatst naar Dieren (1962) vierde hij zijn zilveren priesterfeest.

H.W. Boss
Periode: 1962-1966
Geboren in 1917 in Duiven. Hij werkte als kapelaan in Hilversum en Raalte. Zoals voor meer Loilse pastoors gold, was dat het eerste kerkdorp waar hij in 1962 tot pastoor werd benoemd. Eind augustus 1966 kwam het bericht van overplaatsing, hij vertrok naar Enschede. Vervolgens werd hij pastoor in Aalten. Hij overleed in 1992 en werd ook in zijn laatste parochie begraven.

W.P.Th. Mali
Periode: 1966-1969
Geboren in 1922 in Maastricht en in 1948 tot priester gewijd. Hierna werkte hij als kapelaan in Overdinkel, Amersfoort, Arnhem en Apeldoorn. Eind 1966 werd hij als pastoor in Loil benoemd. In 1969 volgde zijn pastoorsbenoeming in Groenlo, waar hij later ook tot deken werd benoemd. Bekend is dat hij ook pastor-coördinator is geweest in Soest. Hij overleed in 1999.

A.A. Groothuis, OFM
Periode: 1969-1981
Geboren in 1912 in Hengelo (O) en trad in de Orde van de Franciscaner Minderbroeders (OFM). Hij werd in 1939 tot priester gewijd. Dertig jaar werkte hij in Maastricht als sociaal-cultureel werker in een achterstandswijk. Vanuit het Limburgse land aanvaardde hij in 1969 zijn benoeming tot pastoor in Loil. Vanwege zijn gezondheid moest hij het pastoraat in 1981 verlaten. Hij overleed in 1989 en werd begraven in Vorden-Kranenburg.

J.J. Scholten, OFM
Periode: 1981-1986
Geboren in 1937 in Arnhem en trad in de Orde van de Franciscaner Minderbroeders (OFM Conventuelen). Zijn priesterwijding was in 1963. Na verschillende vormen van pastoraal werk volgde in 1981 zijn installatie als pastor-deservitor (waarnemend pastoor) van de parochie Loil binnen het samenwerkingsverband van de parochies Loil en Didam. Na een slopende zieke overleed hij in 1986 en werd hij begraven op het parochiekerkhof in Loil.

C.J. Willemsen
Periode: 1986
Geboren in 1942 in Steenderen en in 1968 tot priester gewijd. Hierna werkte hij als kapelaan in Ulft. In 1971 vertrok hij naar Leuven en een jaar later ging hij in Brazilië werken. Hij keerde vandaar in 1985 terug vanwege gezondheidsproblemen. In maart 1986 kreeg hij een tijdelijke aanstelling als pastoor in Loil maar hij was te ziek om te functioneren. Hij overleed in zijn geboorteplaats in 1987.

J.W.H. Leisink
Periode: 1978-1987
Geboren in 1937 in Drempt en in 1964 tot priester gewijd. Hierna werkte hij als kapelaan in Weerselo, Loenen en Enschede. Vanaf 1974 was hij pastoor in Enschede. Op 29 januari 1978 volgde zijn benoeming als pastoor in Didam. Naast de verantwoordelijkheid als pastoor in Didam kreeg hij na de dood van pastoor Willemsen ook de pastorale zorg in Loil toebedeeld. Hij was een energiek werker en een groot voorstander van oecumenische samenwerking. Op 1 augustus 1987 vertrok hij naar zijn nieuwe parochie in Goor.

B.H.M. Reerink
Periode: 1989-2000
Geboren in 1951 in Steenwijkerwold en in 1985 tot priester gewijd. Hierna volgde zijn aanstelling tot pastoor in Deventer. Op 1 januari 1989 werd hij benoemd tot pastoor van de Maria- en Martinusparochie in Didam en de Mariaparochie Loil. In 1997 werd hij ook pastoor van de Antoniusparochie in Nieuw-Dijk. Na de periode Didam werd hij benoemd tot pastoor in Losser.

G.M. Griffioen
Periode: 1991-1997
Geboren in 1951 in Amsterdam. Hij was frater Marist toen hij in 1991 werd aangesteld als pastoraal werker van de Martinusparochie en de beide Mariaparochies in Didam en Loil. Na 25 jaar frater Marist te zijn geweest besloot hij om priester te worden en in 1993 werd hij tot priester gewijd in de parochiekerk St. Martinus in Didam. Met ingang van 1 januari 1997 werd hij ook verantwoordelijk voor de geestelijke zorg binnen de Antoniusparochie van Nieuw-Dijk. In december 1997 vertrok hij uit Didam om zijn werk voort te zetten in zijn geboorteplaats Amsterdam.

M.J.G. Bosch
Periode: 1998-2005
Geboren in 1938 in Pannerden en in 1995 tot priester gewijd. Studeerde intern op het kleinseminarie van de missiepaters van de Heilige Geest in Weert. Na een periode in Weert koos hij aanvankelijk voor het bedrijfsleven en trad hij in 1966 in het huwelijk. In 1990 overleed zijn vrouw en hierna (1991) besloot hij de priesteropleiding te volgen aan het Ariënskonvikt in samenwerking met de Universiteit Utrecht. In 1994 ging hij werken binnen het parochieverband Huissen-stad, Zand en Angeren. Op 1 november 1998 werd hij benoemd als pastor binnen de vier parochies van Didam, Loil en Nieuw-Dijk.

Parochie H. Gabriël

Op 01-12-2003 benoemde de aartsbisschop een team voor Didam, Loil en Nieuw Dijk. Pastoor werd B.H. Aarsen. Samen met pastoraal werkster M. Dijkman en diaken Th. Reuling kregen zij de opdracht te werken aan een fusie van de parochies in de driehoek Didam, ’s Heerenberg en Wehl. De ontwikkelingen in de kerk, niet alleen de terugloop van het aantal priesters en pastoraal werkers, ook de afname van de betrokkenheid van parochianen, maakten het noodzakelijk om krachten te bundelen en efficiënt met de geldmiddelen om te gaan.

B.H. Aarsen
Periode: 2003-
Geboren in 1953 en in 1997 tot priester gewijd. Hierna werd hij benoemd tot pastoor in Bemmel en Haalderen. Vanaf 2000 was hij dit ook in Gendt en Doornenburg. Hij werd in 2003 benoemd tot pastoor van het parochieverband Didam, ’s-Heerenberg en Wehl.

Beknopt overzicht van kapelaans, medepastoors en assistenten (niet volledig)

In de tijd van pastoor Inden waren ook de kapelaans Pieper en Plegt werkzaam. Hierna waren er talrijke assistenten – meestal paters – die tijdelijk diensten verzorgden.

Eind jaren tachtig van de vorige eeuw werd de zielzorg steeds vaker uitgeoefend binnen een inter-parochieel verband. Er waren steeds minder priesters beschikbaar voor de vele werkzaamheden binnen de parochies. Deken Antonissen was ook enige tijd waarnemend pastoor.

In ieder geval dienen ook genoemd te worden de emeritus pastores Effing, Gilsing en De Ponti die ook in Didam actief waren. Verder waren en zijn dienstbaar:

NaamFunctiePeriode
D.A.M. Benders-Bloemkolkpastoraal werker1993-2000
J.A.M. Goemanpastoraal werker1997-2003
A.T.M. Hoffschultepastoraal werker2001-2003
M. Dijkmanpastoraal werker2003-2016
Th. Reulingpastoraal werker*vanaf 2005
W. van Essenpriester2007-2010
C. Verrips-van Gesselpastoraal werker2008-2013
G. van der Ploegpastoraal werkervanaf 2016
  • Tevens onbezoldigd diaken vanaf 1998 en vanaf 2005 officieel benoemd

De parochie H. Gabriël

Geloofsgemeenschappen
Sinds 1 januari 2010 maken de parochies H. Martinus/H. Maria OLV, Didam, H. Antonius van Padua, Nieuw-Dijk en OLV Onbevlekt Ontvangen, Loil, deel uit van de fusieparochie H. Gabriël. Sinds die tijd wordt gesproken van geloofsgemeenschappen en hierbij zijn de twee Didamse parochies (Martinus en Maria) samengegaan tot één geloofsgemeenschap. De Gabriëlparochie bestaat in totaal uit elf geloofsgemeenschappen, onderverdeeld in vier clusters. De geloofsgemeenschap Didam vormt samen met Beek, Loil en Nieuw-Dijk cluster 2.

Pastoraal team
Het pastoraal team bestaat uit pastoor J. Jansen (hoofdverantwoordelijk vanaf 2013), pastor B. Aarsen, pastoraal werker G. van der Ploeg en diaken Th. Reuling, bijgestaan door diaken L. Feijen en verder ondersteunt door emeritus pastores.

Parochiecentrum
Sinds 2011 is het parochiecentrum Martinus-Maria in Didam het centrale punt van de hele parochie H. Gabriël en heeft het pastoraal team er haar werkplekken. Ook het secretariaat en de parochiële drukkerij is er gehuisvest.

Bronnen:

  • Kerkenboek Didam, Geloven rond de Diemse toren, duizend jaar kerkgeschiedenis
  • F.J.M. Staring, blz. 427 en 428, (Nijmegen 2000)
  • Loil 2000 ‘Hier wil ik blieve’, blz. 28 t/m 32, (Loil 2002)