Geneesheren/artsen

Inleiding

Binnen het gebied ‘De Liemers’ kende men lange tijd perioden van armoede waardoor hulpbehoevenden vaak waren aangewezen op de kerk of de overheid zoals het gemeentebestuur. In Didam waren de confessionele (kerkelijke) armbesturen van zowel de katholieke- als protestantse kerk lange tijd verantwoordelijk voor allerlei hulp, waaronder medische. Het kostte hier echter veel tijd – tot ver in de negentiende eeuw – voordat de lokale overheid zich genoodzaakt zag armen en hulpbehoevenden tegemoet te komen. Vaak werd de gemeente van inwoning de aangewezen instantie om te bedélen en niet meer, zoals daarvoor, de gemeente van herkomst. Tot 1832, zo kunnen we uit de huidige stand van zaken opmaken, waren de Didammers voor medische hulp aangewezen op de omliggende gemeenten. Waarmee niet gezegd wordt dat zich hier permanent een geneesheer zou vestigen. Dat gebeurde pas tientallen jaren later, enkele jaren voor de oprichting van de Sint Albertusstichting in 1991. Wat de motieven voor sommigen waren om zich hier slechts een zeer korte tijd te vestigen of om niet meer te komen, is niet bekend. Toch zijn zij – volledigheidshalve – in het hierna opgenomen overzicht vermeld. De jaartallen van het ‘praktiseren’ staan in het overzicht bij de periode vermeld. Het kwam voor dat medici vanuit een andere gemeente hier handelingen kwamen verrichten. De heelmeester was een praktisch geschoold persoon of chirurgijn en de medicinae-doctor was een academisch en meer theoretisch onderlegd arts. In 1811 kwamen er ‘Provinciale commissies’ die toezicht hielden op de uitoefening van het hier verrichtte werk.

Vanaf 20 oktober 1888 vestigden doktoren zich permanent in Didam en waren zij tegelijkertijd gemeentegeneesheer met als taak:

  • Het gratis behandelen van armen
  • Verloskundige hulp verlenen bij afwezigheid van de vroedvrouw
  • Kosteloos doden schouwen
  • Kosteloos vaccineren
  • Kosteloos schutters keuren
F. Bekker
Periode: vanaf 20 juli 1771
Chirurgijn, barbier en kapper
E.H. Haack
Periode: 1783-1785
Heelmeester, oorspronkelijk woonachtig in Elten
A. Bömer
Periode: 1783-1785
Apotheker, afkomstig uit Doesburg
J. Lukassen
Periode: 4 mei 1787 tot omstreeks 1794
Meester-chirurgijn
J.G.L. Harsch
Periode: 1795-1806
Chirurgijn bij het Koninklijk Pruisisch veldlazaret, vertrok naar Wehl
L.B.W. Aberson
Periode: 1794
Apotheker, afkomstig uit Doesburg
C. Planten
Periode: vanaf 12 maart 1815
Het is niet zeker of hij in functie is geweest
L.F. Vermeer
Periode: Vanaf 1818 betaald door de gemeente Didam
Afkomstig uit Zevenaar, werkzaam als medicinae-doctor
J.A. Stevens
Periode: Vanaf 1818
Afkomstig uit Zevenaar, werkzaam als heelmeester
H. Schouten
Periode: 1832-1834
Was de eerste Didamse gemeentegeneesheer
J. van Dellen
Periode: 1834-1845
Vroed- en heelmeester
J.A. Wegerhof
Periode: 1848-1849
Heelmeester
E.F. Pelgrom
Periode: 1853
Afkomstig uit Zevenaar
J.C. Lieven
Periode: 1856-1857
Afkomstig uit Zevenaar
P.A. Hasselbach
Periode: 1863-1878
Tweede Didamse gemeentegeneesheer
F.H. Ophof
Periode: 1880-1883
Medicinae-doctor, afkomstig uit Oisterwijk
C.I.A.W. Honig
Periode: 1863-1884
Medicinae-doctor, afkomstig uit Zevenaar
C.D. Ledel
Periode: 1883
Woonachtig in Balk (gem. Gaasterland). Kwam wegens slechte gezondheid niet opdagen.
A.P. Philipsen
Periode: 1884-1885
Afkomstig uit Amsterdam
A.C. Van Riemsdijk
Periode: 1885-1886
Afkomstig uit Doesburg
H. Wiegersma
Periode : 1885
Afkomstig uit Stad aan ‘t Haringvliet
R.M. de Jager Meezenbroek
Periode: 1887-1888
De derde gemeentegeneesheer voor ƒ 1000,00 per jaar. Op 1 april 1888 plotseling overleden.
H. Groothelp
Periode: 1888
Afkomstig uit Hilversum
J.C. van Wagtendonk en H.A.F. Warren
Periode: 1888
Het waarnemen en verrichten van de dodenschouw werd door H.A.F. Warren uit Doesburg verricht
L. ten Cate Hoedemaker
Periode: 1888-1906
Afkomstig uit Enschede. Liet 1899 het bekende ‘Dunselmanhuis’ bouwen en vestigde daar zijn praktijk
R.N.M. Eijkel
Periode: 1906-1913
Was inspecteur Volksgezondheid en afkomstig uit Arnhem. Toen in 1908 het ziekenhuis werd geopend, zorgde hij op eigen kosten voor het meubilair. Was schoolarts en chirurg in het Albertusziekenhuis. Na opening van het ziekenhuis in 1908 hoefden de Didammers niet meer naar elders om een operatie te laten uitvoeren.
B.J.J. Huibers
Periode: 1912-1928
J.W.C.J.M. van Dijk
Periode: 1918 tot omstreeks 1925

J.A.M. Dunselman (1896-1970)
Periode:1926-1960
Hij werd geboren op 25 maart 1896 in Nieuwer Amstel en ging in 1916 geneeskunde studeren. In 1924 behaalde hij zijn artsenbul. Dokter Dunselman werd in 1926 in Didam benoemd en hij vestigde zich als gemeentegeneesheer met apotheek in het bekende ‘Dunselmanhuis’. Hij was ook chirurg bij kleine ingrepen in het naastgelegen ziekenhuis. Hij was tot 1940 de enige huisarts voor de hele gemeente Didam. Hij beëindigde zijn praktijk in 1960 en werd opgevolgd door dokter T.A.M. Bekema. Voor zijn vele verdiensten werd dokter Dunselman in 1964 benoemd tot ereburger van Didam.

J.F.M. Auping
Periode: 1940-1946
Werd in 1940 de tweede huisarts in Didam naast dokter Dunselman. Had zijn praktijk aan de Schoolstraat 28 (wijknummer A 68)

Th.J.A.H. Jennekens
Periode: 1946-1964
Was de opvolger van dokter Auping en betrok zijn woonhuis met praktijk aan de Schoolstraat 28 (wijknummer A 68)

J.I. de Neeff
Periode: 1955-1990
Hij werd geboren op 19 februari 1926 in Amsterdam en studeerde geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Promotie tot doctor in de geneeskunde op het proefschrift ‘Prenatale zorg en het gezondheidscentrum van Didam’. Hij was tevens voorzitter van de Sint Abertusstichting (1966-1989), Stichting Diedeheim (bouw zwembad), Vrienden van de Kelsehof en bestuurslid van het Gezondheidscentrum Didam.

T.A.M. Bekema
Periode: 1960-1992
Hij werd geboren in Rijswijk (ZH) op 17 september 1932 en studeerde geneeskunde aan de Rijksuniversiteit van Leiden (1951-1958). Werd in oktober 1959 aangesteld als huisarts in Didam en hij was de opvolger van dokter Dunselman. Was erg betrokken bij het (sportieve) verenigingsleven in Didam. Hij was onder meer vijfentwintig jaar clubarts bij vv DVC’26 en betrokken bij Woningbouwvereniging ‘Goed Wonen’. Bij beide verenigingen werd hij benoemd tot lid van verdienste.

A.Th.M. Peters
Periode: 1964-1990
Hij werd geboren in Lobith, destijds gemeente Herwen en Aerdt, op 26 november 1928. Hij deed het eindexamen Gymnasium beta aan het Canisiuscollege in Nijmegen. Studeerde geneeskunde aan de Rijksuniversiteit in Utrecht. Op diverse plaatsen in Nederland de huisartsenpraktijk waargenomen en dat was in 1956 ook in Didam voor dokter Dunselman. Ook werkzaam geweest voor de jeugdgezondheidszorg Oost Gelderland. Van april 1964 tot april 1990 huisarts in Didam als opvolger van dokter Jennekens. Aantal jaren bestuurslid Gezondheidscentrum Didam en voorzitter van het contactorgaan Liemerse Gezondheidszorg (COGL).