Gerardusschool / Klimop

Inleiding

Sinds 1867 stond aan de Schoolstraat in Didam een jongensschool, genoemd Didam-Kom, waar openbaar onderwijs werd gegeven. Dit onderwijs werd door de overheid georganiseerd en was dus voor iedereen toegankelijk. Voor meer informatie over het openbaar onderwijs wordt verwezen naar een artikel daarover in het jaarboek Oaver Diem 2016.

De financiële gelijkstelling van het openbaar en confessioneel onderwijs, evenals de Onderwijswet van 1920, waren aanleiding voor het initiëren van onderwijs met bijvoorbeeld een katholieke grondslag. Na een verzoek van deken Gerardus Reuvekamp namens het kerkbestuur van de Sint Martinusparochie in Didam stemde de gemeenteraad ermee in, dat het bestuur in katholieke handen zou komen. In 1922 werd de openbare school aan de Schoolstraat een rooms-katholieke jongensschool waarbij het parochiebestuur optrad als schoolbestuur. Er volgde een ingrijpende verbouwing en op 23 december 1923 vond de officiële heropening plaats. De jongensschool kreeg de naam van de beschermheilige Sint Ludgerus. De katholieke meisjes bezochten al sinds 1877 de Pius X-school aan de Kerkstraat.

De Sint Ludgerusschool werd te klein

Na de oorlog groeide het aantal leerlingen zodanig dat op meerdere plaatsen in Didam dependances gesticht moesten worden zoals het Carolusgebouw en de oude catechismuskamer. Vaak waren die gebouwen daarvoor totaal ongeschikt. Het waren dus noodoplossingen en gezocht werd naar een structurele oplossing. In 1946 verzocht het RK kerkbestuur om gelden beschikbaar te stellen voor de stichting van een nieuw te bouwen jongensschool voor bijzonder onderwijs in Didam. Op dit verzoek werd vanuit de gemeentelijke overheid negatief gereageerd. Dit besluit werd echter door het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland teruggedraaid. Zodoende kwamen er toch mogelijkheden om een nieuwe school te vestigen.

De Sint Ludgerusschool werd opgesplitst

Er kwam een nieuw plan en deze omvatte de bouw van twee nieuwe scholen die allebei door leken zouden worden geleid. Op 2 april 1953 vond de officiële splitsing plaats van de bestaande jongensschool Sint Ludgerus in een gelijknamige nieuw te bouwen school aan de Komweg en een nieuw te bouwen school aan de Polstraat. Laatstgenoemde school kreeg de naam Gerardusschool, genoemd naar de voornaam van deken Reuvekamp als postume eer voor het vele werk dat deze Didamse pastoor voor het plaatselijke en regionaal onderwijs had verricht.

De nieuwe Gerardusschool aan de Polstraat

De bouw werd op 19 mei 1953 aanbesteed. De laagste inschrijver was de firma Scheerder voor een bedrag van 95.205 gulden. De eerste steen werd gelegd op 3 november 1953 door pastoor Janssen. De Gerardusschool bestaande uit zes lokalen werd op 1 september 1954 in gebruik genomen. Gelijktijdig werd naast de nieuwe school gymlokaal ‘De Pol’ gebouwd (afgebroken vanwege realisatie Kwadrant binnen Meulenvelden). Tot schoolhoofd werd benoemd de heer P. van der Ham.

De 1e steenlegging in 1953
De Polstraat in 1953

Van Gerardusschool naar De Klimop

Op 1 augustus 1985 werd de wet op het basisonderwijs van kracht. Hierbij werd het lager- en kleuteronderwijs samengevoegd. Voor de Gerardusschool had dit tot gevolg dat kleuterschool De Rakkertjes in het schoolgebouw moest worden ondergebracht. De noodkleuterschool, bestaande uit drie lokalen, van De Rakkertjes was destijds gevestigd op de hoek Narcissenstraat en de Tulpenstraat. Hierdoor werd het schoolgebouw aan de Polstraat in 1987 uitgebreid met twee leslokalen, een speellokaal, een gemeenschapsruimte en een koffie en vergaderkamer. Nadat de kleuters in november 1987 waren verhuisd naar de Polstraat, kon op maandag 25 januari 1988 de Gerardusschool officieel geopend worden onder de nieuwe naam De Klimop.

De Klimop gaat sluiten

In Didam was rond 2008 de wens ontstaan om twee scholen, een dagverblijf en een sportaccommodatie onder te brengen in één brede school. Inmiddels waren de schoolgebouwen van De Klimop maar zeker ook ’De Springplank’ (een afsplitsing van de Pius X school) aan de Lupinestraat toe aan vernieuwing of groot onderhoud. De Klimop en Springplank fuseerden in 2009 tot basisschool De Ontdekking. Na enige tijd werd besloten om zich te vestigen in de nieuw te bouwen Brede School Noord aan de Lupinestraat. Daarin werd later ook de Albert Schweitzerschool ondergebracht. In 2014 vond de verhuizing naar de Brede School Noord plaats en kwam de oude school aan de Polstraat leeg te staan.

Een film van Wim Lubbers over de historie van de Gerardusschool/De Klimop en de sloop van de school in 2017 is op ons Youtube-kanaal te zien.

Klassenfoto 5e klas in 1956
Klassenfoto in 1957

Bronnen:

  • Boerboom, René, in Oaver Diem 2006
  • Beursken, Jan, in Oaver Diem 2016