ANBI

Fiscaal voordeel bij giften
De Oudheidkundige Vereniging Didam is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Zij heeft de OVD geplaatst op de lijst van culturele ANBI ’s.

Daarmee kunnen giften in de vorm van geld of goederen aan de OVD vanaf 1 januari 2013 in aftrek worden gebracht op het belastbaar inkomen voor de inkomstenbelasting. Voor schenkingen aan ANBI ’s kan ook een vrijstelling van erf- en schenkbelasting worden verleend. Omdat de OVD een culturele instelling is, mag de gift zelfs worden verhoogd met 25 procent.

Deze informatie geldt niet uitsluitend voor leden van de vereniging. Ook niet leden kunnen van dit belastingvoordeel profiteren.


Met ingang van 1 januari 2014 is de regelgeving voor ANBI’s aangepast en moet voldaan zijn aan een aantal voorwaarden om in aanmerking te komen voor de ANBI-status. Ter voldoening aan de vastgestelde criteria zijn de navolgende onderwerpen van belang:

Naam vereniging
Oudheidkundige Vereniging Didam

Het RSIN / Fiscaal nummer
816441005

Contactgegevens
Anjerstraat 6
6942 VW Didam
Telefoon 0316 – 22 44 47

Bestuurssamenstelling
Na de algemene ledenvergadering van 16 april 2024 zitten de volgende personen in het bestuur:

Functie:Naam:
VoorzitterVacant
SecretarisTheo Gudden
PenningmeesterClemens van Alst
VicevoorzitterVincent van Vuuren
BestuurslidJan Beursken
BestuurslidMaria Wigman
BestuurslidWilly Hammink
BestuurslidGerry Schuurman

Doelstelling OVD
In de statuten van de vereniging is de doelstelling omschreven als: ‘het beoefenen en bevorderen van de oudheidkunde in de ruimste zin van het woord, in het bijzonder met betrekking tot de (voormalige) gemeente Didam’.

Beleidsplan
Het beleidsplan van de OVD bevat:

  • Het uitbouwen en intensiveren van historisch onderzoek naar de leef- en woonomstandigheden van de inwoners in de voormalige gemeente Didam;
  • Het uitbreiden van de publieksfunctie door middel van het gebruik van moderne technologische middelen;
  • Het kritisch volgen van de bestaande en eventueel nog in te richten collecties;
  • Het onderbrengen van documenten, foto’s en naslagwerken om onder optimale condities te kunnen bewaren en beheren;
  • Het bevorderen van de instandhouding en bescherming van monumenten

Beloningenbeleid
De vereniging bestaat geheel uit vrijwilligers, die zowel in geld als in natura geen enkele beloning ontvangen voor werkzaamheden in het belang van de vereniging.
Uitsluitend de werkelijk gemaakte kosten komen voor vergoeding in aanmerking.

Verslag uitgevoerde activiteiten in 2023
Het verslag van de activiteiten in 2023 is behandeld tijdens de algemene ledenvergadering van 16 april 2024 en is hier terug te lezen.

Financiële verantwoording
Het financieel verslag van 2023 (exploitatierekening en balans).