Nederlands Hervormde begraafplaats

Inleiding

De gemeentelijke begraafplaats werd sedert 1829 hoofdzakelijk gebruikt door de Hervormden in Didam. Door de uitbreidende dorpskern geraakte dat terrein binnen de wettelijk voorgeschreven afstand van de bebouwde kern en in 1868 besloot het bestuur van de Hervormde Gemeente in Didam over te gaan tot stichting van een eigen begraafplaats.

Aankoop van grond

Oud-burgemeester Van Embden beschikte over een stuk grond aan de toenmalige Beekseweg (thans Wilhelminastraat). Hij was bereid het oostelijk deel daarvan te verkopen aan de Hervormde Gemeente, waarvan hij zelf lidmaat was. Het bedoelde perceel grond had een grootte van dertien roeden en zevenentwintig ellen. De koopprijs bedroeg 398,10 gulden. Na de verkregen koninklijke goedkeuring werd de koop gesloten op 29 augustus 1868. Als representanten van de Hervormde Kerk traden op: dominee D.J. Gulden, de ouderlingen T.G. Bloemendaal en W. Minkhorst en voorts E.J. Hogenkamp en E. Berendsen als diakenen, uitmakende het College van Notabelen van de Hervormde Gemeente.

De eerste begravingen

Nadat in 1869 het terrein was ommuurd, schijnt de begraafplaats in 1870 in gebruik genomen te zijn. Het aantal geregistreerde begravingen uit de jaren 1870-1875 bedraagt zeven. Het eerste eigen graf kwam op naam van de familie Keurschot en dateert van 29 juli 1874. Op het midden van de begraafplaats bevindt zich de grafkelder van de familie Van Embden.

Inscriptie grafzerk familie van Embden:

Vrouwe P. de Kruijff Geboren
Anna Maria van Embden
Geboren 11 Augustus 1827
Overleden 21 October 1859

Izak Anne van Embden
Burgemeester der Gemeente Didam
Geboren 28 November 1831
Overleden 11 Julij 1873

Johanna Allegonda Nijhoff
Echtgenote van Gerrit Jan van Embden
Geboren 15 November 1800
Overleden 15 October 1875

Gerrit Jan van Embden
Echtgenoot van wijlen
Johanna Allegonda Nijhoff
Oud Burgemeester der Gemeente Didam
Geboren 7 November 1792
Overleden 24 Maart 1880

De toegangshek met muur
Het graf van de familie Van Embden

In orde maken begraafplaats

Het beperkte aantal begravingen zal er de oorzaak van zijn geweest, dat het geruime tijd duurde voordat de begraafplaats op orde was. In de gecombineerde vergadering van kerkvoogd, notabelen en kerkenraad van 26 december 1880 bleek hoe het er met de begraafplaats bij stond. In de slotpassage is vermeld: “Wordt eindelijk besloten om in het begin van het nieuwe jaar, indien het weer zulks toelaat, een aanvang te maken met het in orde maken van het kerkhof en de uitvoering hiervan aan de kerkvoogd opgedragen”.

Benoeming nieuwe koster

Het eigenlijke doel van de vergadering van 26 december 1880 was de benoeming van Gerrit Hoffs uit Dinxperlo tot nieuwe koster. Hij kreeg tegelijkertijd de functie van organist, voorlezer en doodgraver. Voor het laatstgenoemde werk kreeg hij een jaarlijks traktement uit de kerkvoogdijkas van 25 gulden. Als doodgraver was de koster belast met het dagelijks onderhoud van de begraafplaats. Bij iedere begrafenis moest hij zorgen voor het tijdig delven en zorgvuldig dichtmaken van het graf.

Militairen uit de Gemenebest

Als een begraafplaats één of meerdere geallieerde oorlogsgraven heeft, dan hangt er een groen schildje met het opschrift: “Oorlogsgraven van het Gemenebest – Commonwealth War Graves” bij de ingang. Op de hervormde begraafplaats zijn inderdaad geallieerde militairen begraven en het groene schildje is aan het toegangshek bevestigd.

Oorlogsgraf F.G. Starling uit de Gemenebest
Oorlogsgraf Ali Mosulin uit de Gemenebest

Gemeentelijk monument

In 2009 werd de Nederlands Hervormde begraafplaats op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst. In de redengevende beschrijving is onder meer vermeld dat de toegangshek met muur en de grafmonumenten van de familie Van Embden, oud-burgemeester jhr. G.W. van der Does, mr. P.A. Bloemers en dominee D.J. Gulden bijzondere objecten zijn.

Graf familie Van der Does (oud-burgemeester)
Graf dominee Stork en zijn echtgenote

Bronnen:

  • Staring, F.J.M., in hoofdstuk 4-2 van Kerkenboek Didam (Nijmegen 2000)
  • Redengevende beschrijvingen van het Gelders Genootschap