Postkantoor

Inleiding

In vroegere jaren had de gemeente ook een taak op het gebied van post, telegraaf en telefoon. Toen namelijk in 1885 het spoorstation in Didam werd gebouwd, kon men daar telegraferen en moesten de voor Didam bestemde telegrammen door een gemeentelijke telegraafbode worden bezorgd. Wat de poststukken betrof, de gemeentesecretaris was tevens brievengaarder en had te zijne huize een zogenaamd hulpkantoor. De gemeentebode bracht te voet drie tot vier maal per week de verzamelde brieven naar het postkantoor te Doesburg en haalde daar ook de voor Didam bestemde poststukken op. Deze brieven moest hij dan ook bezorgen op de plaats van bestemming.

Bouw eerste postkantoor
In 1902 werd via een brief van de PTT aan de gemeente Didam medegedeeld, dat er een nieuw postkantoor zou moeten worden gebouwd en of de gemeente dit dan wilde verhuren aan de PTT. Deze vlieger ging niet op, de gemeente wenste geen medewerking te verlenen daar dit een rijkszaak was. Hoe het toen precies ging, is niet geheel duidelijk geworden. Wel werd in 1906 een nieuw pand gebouwd. Maar voor de telefoon en de telegraaf moest de gemeente blijven zorgen en de kantoorhouder moest door de gemeente worden benoemd en betaald. Dit heeft tot mei 1911 geduurd, toen de minister van Waterstaat mededeelde dat per 1 mei 1911 het hulptelegraaf- en hulptelefoonkantoor te Didam zouden worden opgeheven en vervangen door een rijkstelefoon- en telegraafkantoor verenigd met het postkantoor. Sindsdien werkte het PTT-kantoor geheel zelfstandig en kon het zichzelf ontwikkelen.

Hulppostkantoor (1e pand links) van
gemeentesecretaris Banken omstreeks 1900
Het nieuwe postkantoor aan het huidige
Lieve Vrouweplein in 1906

Bouw en opening nieuw postkantoor

In de jaren na de Tweede Wereldoorlog is de ontwikkeling heel snel gegaan, maar het ging nog sneller in de laatste vijftien jaar. Dit hield verband met de dynamische groei van de gemeente Didam in nagenoeg elk opzicht. De vestiging van diverse industriële bedrijven, die een aanzet vormden voor steeds toenemende werkgelegenheid in de eigen gemeente. Een actieve middenstand, die haar bedrijven ging aanpassen aan de veranderde koopgewoonten van de consument. Kortom een ontwikkeling, die ook haar stempel ging drukken op de bedrijvigheid van het postkantoor.

Postkantoor met peperbus (elektriciteit) omstreeks 1920
Personeel jaren dertig van de vorige eeuw

Het was dan ook niet voor niets, dat de PTT sprak van een ‘nijpend’ ruimtetekort waarvoor een oplossing gevonden moest worden. In eerste instantie werd overwogen om het bestaande kantoor te verbouwen en te moderniseren. Maar toen uit de contacten met het gemeentebestuur duidelijk werd, dat zij de plaats waar het oude postkantoor stond (hoek Wilhelminastraat-Oranjestraat) wilde gebruiken voor de bouw van een winkelcentrum, verklaarde de directie zich zondermeer bereid om tot nieuwbouw van een PTT-kantoor over te gaan. De onderhandelingen die daarop zijn gevoerd verliepen vlot. Bij brief van 7 september 1965 ging de PTT in principe akkoord met prijs en voorwaarden van de grondruil. Het betreffende raadsbesluit werd op 9 januari 1968 genomen. Als voorwaarden werden daarin opgenomen en geaccepteerd de ontruiming van het nog bestaande kantoor op 1 januari 1970 en van de telefooncentrale op een latere datum. De vertraging in de bouw is ontstaan doordat er nog in de laatste jaren bij de PTT gewijzigde inzichten ontstonden inzake de bedrijfsvoering en de nog verder gaande mechanisatie.

Woensdag 24 mei 1972 werd het nieuwe postkantoor aan de Schoolstraat te Didam officieel in gebruik genomen. Dit gebouw, waarvan de voorbereidende werkzaamheden in april 1971 waren begonnen, werd gebouwd door de firma Hakfoort uit Gendringen. Het was een efficiënt ingericht gebouw dat architectonisch en esthetisch aan hoge eisen voldeed en een eenheid vormde met de nieuwe openbare leeszaal en bibliotheek. Ook deze situatie is inmiddels alweer achterhaald en is het postkantoor in de vorm van een postagentschap ondergebracht bij Bruna boekhandel (in het pand van de familie Kuppens).

Het nieuwe postkantoor in 1972
Personeel in het nieuwe kantoor

Bronnen:

  • Dagblad De Graafschapbode (6 april 1971)
  • Dagblad Het Vrije Volk (11 september 1971)
  • Dagblad Arnhemse Courant (24 mei 1972)
  • Weekblad De Liemers (2 juni 1972)
  • Documentatieverzameling betreffende de posterijen, A.W.A. Bruins
  • Didam in de twintigste eeuw, jaar 1972 (Didam 2007)