Algemene Ledenvergadering 2023

In de ledenvergadering op dinsdag 18 april werden de gebruikelijke onderwerpen behandeld. De vergadering bij Plok werd bezocht door 140 personen.

Theo te Wil opende deze laatste ledenvergadering onder zijn voorzitterschap. Aan de orde kwamen onder meer het jaarverslag 2022, het financieel jaarverslag over 2022 en de begroting voor 2024. De stukken werden toegelicht door respectievelijk de secretaris en de penningmeester. De financiële cijfers gaven een forse stijging van diverse kosten te zien, waardoor het resultaat negatief was. Om toekomstige verliezen te voorkomen stelde het bestuur aan de leden voor om de contributie met 5 euro te verhogen. Na akkoord werd de jaarlijkse contributie met ingang van 1 januari 2024 vastgesteld op 20 euro. De verzendkosten voor de jaarboeken en de kwartaalbladen werden eveneens verhoogd met 5 euro naar een bedrag van 10 euro vanaf 2024. Die kosten waren ook fors gestegen. Door de kascontrolecommissie, bestaande uit Harrie Giesen en Bennie Reinders, werden de financiële vastleggingen van de penningmeester goedgekeurd. Harrie Giesen was aftredend en zijn taak wordt overgenomen door Theo Aalders. Het bestuur werd door de leden decharge verleend voor het gevoerde beleid in 2022. Natasja Scheerder gaf inzage in de nieuwe website en deze wordt binnenkort operationeel. Daarnaast wordt het kwartaalblad DOEN in een nieuwe jasje gestoken. Het verschijnt in de tweede helft van dit jaar in kleur. Verder kwamen enkele bestuursmutaties aan de orde.

Jan Beursken trad na 22 jaar af als secretaris en Theo Gudden werd tot zijn opvolger benoemd. Hij stelt zich in dit kwartaalblad nog nader aan u voor. Jan Beursken blijft wel zitting houden in het bestuur en gaat andere taken uitvoeren. Vanwege drukke werkzaamheden werd na 11 jaar afscheid genomen van Natasja Scheerder als bestuurslid. Zij hield zich bezig met de pr en communicatie. Ook Theo te Wil nam afscheid als bestuurslid en voorzitter. Al in 2001 werd hij lid van de fotowerkgroep van de OVD en in 2007 werd hij als bestuurslid benoemd. In 2009 volgde zijn benoeming tot voorzitter. Na veertien intensieve en drukke jaren, waarbij hij noodgedwongen het laatste jaar veel afwezig was door persoonlijke omstandigheden, laat hij bestuurlijk een gezonde OVD achter. Het waren prachtige jaren waarin de OVD zich een prima plaats in de Die:mse samenleving heeft verworven. Theo bedankte zijn medebestuurdersleden en alle vrijwilligers voor de tijd en het werk dat zij al die jaren voor de OVD en de Die:mse gemeenschap verricht hebben. Daarnaast was er altijd ruimte voor humor, gezelligheid en een luisterend oor. Dat laatste mag in het vrijwilligerswerk nooit ontbreken. Theo gaat zijn werk bij de OVD niet beëindigen, maar gaat zich bezighouden met diverse projecten. Voor zijn vele verdiensten voor de OVD werd hij – op voorstel van het bestuur – door de leden benoemd tot erelid. Het bestuur beraadt zich de komende tijd over een opvolger.

Vice-voorzitter Vincent van Vuuren deelt mee dat Theo erelid is geworden
en biedt hierbij een attentie aan
Foto:
José Rasing

Hierna nog enkele afbeeldingen uit de algemene ledenvergadering

De afbeeldingen zijn gemaakt door José Rasing.