Goedgekeurde notulen Ledenvergadering 18 april 2023

In de algemene ledenvergadering van 16 april 2024 werd de notulen van de vergadering van 18 april 2023 goedgekeurd. De inhoud van deze notulen is als volgt:

Datum: 18 april 2023.

Locatie: Zalencentrum Plok in Didam.

Aanwezig: 140 leden

Afwezig met kennisgeving: Ben Teunissen, Rob Nieuwenhuis, Gerrit Lebbink, Gerard Wissink, Jo Bolk, Willie Beursken-Hunting, Annie van Gerwen.

1. Opening, overweging en mededelingen van de voorzitter.

Voorzitter Theo te Wil heet iedereen van harte welkom op de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de OVD. Na een hele lange tijd is dit zijn laatste vergadering als voorzitter.

Het voorstellen van de nieuwe bestuursleden is er vorig jaar (toen vanwege coronamaatregelen drie vergaderingen in één keer zijn behandeld) er wat bij ingeschoten. Dit wordt nu goed gemaakt. De bestuursleden stellen zich één voor één aan de aanwezigen voor.

Overweging.

Hierna vraagt de voorzitter als gebruikelijk even stil te staan bij alle overleden leden van de OVD. Een moment van stilte wordt in acht genomen.

Mededelingen.

Vooraf meldt de voorzitter dat door José Rasing en Wim Lubbers foto’s en filmopnames worden gemaakt. Als u niet in beeld wilt komen, verzoekt hij dat even aan hen kenbaar te maken.

1. WBTR en organisatie OVD.

De wet is 1 juli 2021 ingegaan en regelt onder meer het toezicht op bestuurders en hun verantwoordelijkheden. Daarvoor moeten de statuten van de OVD worden aangepast en goedgekeurd door de leden. Daarna worden de statuten bij de notaris in een akte vastgelegd.

Naast de statutenwijziging wordt er ook voor het eerst een huishoudelijk reglement opgemaakt. Ook dat zullen de leden moeten goedkeuren. 

Door de WBTR moeten de taken en verantwoordelijkheden van onze bestuursleden goed worden vastgelegd. Op dit moment wordt binnen de OVD gewerkt aan het aanpassen van de organisatie zodat we voldoen aan de wetgeving en duidelijkheid scheppen en structuur aanbrengen in de werkzaamheden voor onze bestuurders en de vrijwilligers in de werkgroepen.

Waarschijnlijk wordt dit jaar een extra ledenvergadering gehouden.

2. Winkelboek uitverkocht; oplage 1000.

Het winkelboek werd vorig jaar in oktober gepresenteerd.  Wat is het een prachtig boek geworden.

Inmiddels is het boek uitverkocht. Er komt geen herdruk.

3. Jaarboek en kwartaalblad DOEN in kleur.

In 2022 is de OVD gestart met een proef om het jaarboek Aover Diem in kleur uit brengen. Het zag er prachtig uit. Het bestuur heeft daarom besloten om het jaarboek definitief in kleur uit te brengen.

Ook het kwartaalblad DOEN zal in het tweede kwartaal van dit jaar in een nieuw jasje en in kleur gaan verschijnen.

Ook zal binnenkort gestart worden met een digitale nieuwsbrief waarop door zowel leden als niet-leden kan worden ingeschreven. Dit gaat in samenhang met onze nieuwe website.

4. Het telegraaftorentje.

Gastvrij Didam en de OVD kregen onlangs bericht dat het telegraaftorentje dat vroeger op het dak van het oude postkantoor aan het Lieve Vrouweplein stond, dankzij inspanningen van de familie Bremer, bewaard is gebleven.

Het torentje herinnert aan een tijd waarin communicatie nog niet zo snel en gemakkelijk was als nu. Gastvrij Didam en de OVD gaan zich er voor inzetten dat het torentje gerestaureerd wordt en een mooi plekje krijgt in het centrum van Didam.

5. Herplaatsen historische infopanelen in centrum.

De OVD heeft recent haar historische informatiepanelen herplaatst in het nieuwe centrum van Didam. Deze panelen bieden inzicht in de historische ontwikkeling van Didam en geven een unieke kijk op de culturele erfgoed van Didam. De panelen zijn herplaatst zodat bezoekers optimaal kunnen genieten van de historische informatie die via een QR-code te bereiken is.

De OVD heeft in totaal 15 van deze panelen geplaatst in de oude gemeente Didam. Op dit moment beraadt het bestuur zich nog over het uitbrengen van een boekje waarin deze panelen zijn opgenomen in combinatie met een fiets- of wandeltocht.

6. Vrijwilligers van de OVD.

Een organisatie als de OVD kan niet buiten haar vele vrijwilligers. Er zijn afgelopen jaar weer diverse langdurige projecten afgewerkt zoals het winkelboek en de Liberation Routes Didam. Maar er gebeurt nog zoveel meer bijvoorbeeld in de diverse werkgroepen. Onder een luid applaus worden de vrijwilligers bedankt voor hun inzet.

2. Vaststellen notulen van de jaarvergadering van 19 april 2022.

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

3. Verslag van het verenigingsjaar 2022.

De secretaris licht een aantal punten uit het verslag nader toe. Onder andere deelname aan Rabo Club Support; de totstandkoming van de Liberation Route en het winkelboek.

Het ledenaantal is gegroeid met 6 leden tot 746. Het aantal sponsoren is met 2 toegenomen tot 38.

4. Financieel verslag verenigingsjaar 2022.

De penningmeester licht het verslag toe. Opvallend is onder andere de stijging van uitgaven. Deze trend komt terug in de begroting 2023 en 2024.

De leden stemmen in met de gepresenteerde cijfers van de jaarrekening en balans.

5. Verslag kascontrolecommissie.

De controle is uitgevoerd door Harrie Giesen en Bennie Reinders. Zij hebben geconstateerd dat de penningmeester een goede administratie heeft en dat de gepresenteerde cijfers een reëel beeld geven van de financiële positie van de OVD. De kascontrolecommissie stelt voor het bestuur decharge te verlenen. 

6. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie.

Aftredend is Harrie Giesen. Theo Aalders meldt zich aan als nieuw lid.

7. Decharge bestuur over gevoerde beleid 2022.

De leden verlenen het bestuur decharge over het gevoerde beleid 2022.

8. Begroting 2023 en 2024.

De penningmeester zegt dat hij de forse prijsstijgingen heeft verwerkt van de begrotingen van 2023 en 2024. De begroting 2023 is al vastgesteld. Voor 2024 is geen verlies berekend. Dit is alleen te realiseren als de inkomsten stijgen. Gerekend is met een contributie verhoging.

9. Contributie en verzendkosten.

De leden gaan akkoord met de verhoging van de contributie van € 15,00 naar € 20,00 en de verhoging van de verzendkosten van de jaarboeken van € 5,00 naar € 10,00.

10, Bestuur mutaties.

– Aftredend en niet herkiesbaar voorzitter Theo te Wil.

De voorzitter zegt dat na 16 jaar bestuurslid van de OVD het de hoogste tijd is om plaats te maken voor een nieuwe voorzitter. Hij heeft een bewogen jaar achter de rug waarbij hij veel afwezig is geweest vanwege ziekte van de echtgenote en recent ook van zichzelf.

Hij is al werkzaam voor de OVD vanaf 2001. Het waren prachtige jaren waarin de OVD zich een prima plaats in de Diemse samenleving heeft verworven. Hij bedankt zijn  medebestuurdersleden  en alle vrijwilligers voor de mooie jaren. Het waren ook intensieve en drukke jaren. Maar er was altijd ruimte voor humor en gezelligheid. En een luisterend oor. Dat laatste mag in het vrijwilligerswerk nooit ontbreken.

Hij gaat zijn werk bij de OVD niet beëindigen. Wel op een andere manier en wat meer achter de schermen.

Het bestuur gaat zich de komende tijd beraden over een opvolger.

– voorstel benoeming Theo Gudden (secretaris).

Theo Gudden is geboren in Zevenaar. Hij heeft in zijn werkzame leven gewerkt bij de afdeling onderwijs van de gemeente Zevenaar, Druten en als laatste van de gemeente Doetinchem.

Theo is jarenlang secretaris geweest bij DVC’26.

Theo was bereid om de functie van secretaris van de OVD op zich te nemen. De voorzitter had Jan Beursken enkele jaren terug beloofd om een nieuwe secretaris te zoeken. Jan gaat dan andere werkzaamheden doen binnen het bestuur.

– Natasja Scheerder beëindigt haar bestuurswerkzaamheden.

Natasja Scheerder is als bestuurslid van de OVD in april 2012 begonnen. Ze heeft zich eerst beziggehouden met publicaties zoals het jaarboek en de web redactie. De laatste jaren was dit  communicatie zoals het kwartaalblad DOEN, de website en social media. Ook heeft zij aan diverse projecten meegedaan zoals de Liberation Route Didam.

Ze zal nog wel werkzaamheden voor de OVD blijven doen. 

11. Presentatie nieuwe website.

Natasja Scheerder en de voorzitter geven een presentatie van de nieuwe website. Deze is bijna klaar en wordt binnenkort operationeel.

12. Rondvraag en sluiting.

Wim van de Borne vraagt of hij foto’s kwijt kan op de website van de OVD. Natasja Scheerder zegt dat er niet zoveel foto’s op de website kunnen. De website wordt dan te groot. Er komt nog overleg over. Ook over het beheer van de website volgt nog overleg.

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt de leden voor het vertrouwen in het bestuur.

Vincent van Vuuren zegt dat het bestuur heeft gemeend Theo te Wil niet zo maar te laten gaan.

Theo is vanaf 2007 bestuurslid en vanaf 2009 voorzitter geweest. Hij is het collectief geheugen van de cultuurhistorie van Didam en zijn werkzaamheden voor de OVD zijn teveel om op te noemen, onder andere lid van diverse werkgroepen; totstandkoming van de kwartaalbladen; het jaarboek en organisatie van de open dagen. Theo was ook een verbinder voor alle personen en werkgroepen binnen de OVD.

Het bestuur heeft daarom besloten Theo het ere lidmaatschap van de OVD te verlenen. De onderscheiding die hierbij hoort wordt binnenkort ontvangen en aan Theo uitgereikt.

Theo bedankt de vice voorzitter voor zijn mooie woorden.

Na de pauze is er een optreden van Paul Mulder en Theo Scholten.

De voorzitter memoreert aansluitend de totstandkoming van het jaarboek. Vanaf de oprichting in 1987 behoort het jaarboek tot de vaste publicaties. In 1993 is Henk Stevens (hij was toen al een paar jaar penningmeester) begonnen als redactielid van het jaarboek van de OVD. Henk verzorgde toen ook de lay-out. Dat heeft hij 12 jaar gedaan tot 2005. Henk was erbij toen het jaarboek in 1997 de passende naam Aover Diem kreeg.

In de periode daarna tot 2014 was Henk redactielid en vanaf 2014 tot nu verzorgt Henk de lay-out en vormgeving, is hij redactielid en verzorgt hij de correcties en tekstverwerking.

Al met al is Henk dit jaar al 30 jaar actief met de publicatie van ons jaarboek. Hij heeft er mede aan bijgedragen dat het boek in de loop van de jaren zo’n prachtig aanzien heeft gekregen en een heel stuk dikker is geworden. Henk was ook de drijvende kracht om het boek in kleur uit te brengen.

Met zo’n staat van dienst vindt de voorzitter dat hij eigenlijk tot lid van verdienste benoemd moet worden. Maar dat kennen we nog niet bij de OVD. In de nieuwe statuten en huishoudelijk reglement gaan we daar voorstellen aan de leden voor doen.

Hij bedankt Henk, mede namens het bestuur en de leden, hartelijk dank voor zoveel jaren trouw aan het jaarboek en de OVD.

Aan het slot van de avond worden de jaarboeken 2023 uitgereikt.

Vastgesteld in de algemene ledenvergadering van de OVD op 16 april 2024.

De secretaris,                                                                Vice voorzitter,

Theo Gudden                                                               Vincent van Vuuren.