Algemene Ledenvergadering OVD op 16 april

Agenda jaarvergadering 2024

1) Opening 

2) Vaststellen notulen jaarvergadering d.d. 18 april 2023 

3) Verslag van het verenigingsjaar 2023 (toelichting secretaris)

4) Financieel verslag 2023 (toelichting penningmeester) 

5) Verslag kascontrolecommissie 2023 (Theo Alders en Bennie Reinders)

6) Benoeming nieuwe kascontrolecommissie 

  •     aftredend Bennie Reinders en benoeming nieuw commissielid)

7) Decharge bestuur over het gevoerde beleid 2023

8) Begroting 2024 en 2025 (toelichting penningmeester) 

9) Activiteiten 2024/doorkijk naar het verenigingsjaar

10) Bestuur mutaties: 

  •        aftredend en herkiesbaar: Willy Hammink, Vincent van Vuuren, Maria Wigman en Jan Beursken
  •        voorstel tot benoeming als bestuurslid Gerry Schuurman

11) Rondvraag en sluiting

De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 18 april 2023 en de financiële jaarstukken van de penningmeester zullen in de vergaderzaal bij Plok nader worden toegelicht. Als u deze stukken eerder wilt inzien, dan kunt u na 4 april 2024 contact opnemen met secretaris@ovd-didam.nl. Er wordt dan een afspraak voor inzage met u gemaakt. Na de Algemene Ledenvergadering worden de jaarverslagen 2024 geplaatst op de website www.ovd-didam.nl.   

Na de pauze is er optreden van Mengelmoes.

Het gezelligheidskoor Mengelmoes bestaat dit jaar 20 jaar. Het is opgericht op 10 november 2004 door een paar enthousiaste mannen uit Didam die samen graag vlotte nummers wilden zingen.

Na het optreden zullen de jaarboeken Aover Diem 2024 weer op de gebruikelijke wijze worden uitgereikt. U wordt van harte uitgenodigd om deze avond bij te wonen.

Het eerste kopje koffie is voor iedereen gratis.

Namens het bestuur,
Theo Gudden, secretaris