Jaarverslag 2021

Het jaarverslag van de OVD over het jaar 2021 werd in de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 19 april 2022 besproken en vastgesteld. De inhoud van dit jaarverslag is als volgt:

VERSLAG VAN HET VERENIGINGSJAAR 2021

De bestuurssamenstelling op 31 december 2021:

Naam:Functie:
Theo te WilVoorzitter
Jan BeurskenSecretaris
Johan WentingPenningmeester
Maria WigmanLid
Natasja ScheerderLid
Tom van Alst *1Lid
Willy Zwaan *1Lid
Vincent van Vuuren *2Vice-voorzitter
Willy Hammink *2Lid
*1 aftredend in 2021
*2 benoembaar vanaf 2020

ALGEMEEN VOORAF
Het coronavirus heeft ook voor het functioneren van de OVD in 2021 grote gevolgen gehad. Veel geplande activiteiten kwamen te vervallen en de meeste vergaderingen en bijeenkomsten konden geen doorgang vinden. Dat was ook het geval voor het bijeenkomen van de meeste werkgroepen, dus kwamen alle activiteiten nagenoeg stil te liggen. Ook was de inloopavond voor het publiek op de maandagavond niet meer mogelijk. Na afspraak met de daarvoor aangestelde Corona contactpersoon (secretaris) was het soms mogelijk om op beperkte schaal de OVD-ruimten te bezoeken voor onderzoek of andere werkzaamheden.

Het Algemeen Bestuur vergaderde in 2021 driemaal, te weten op 7 september, 12 oktober en 9 november. Het Dagelijks Bestuur deed lopende zaken af.

Hierna de belangrijkste onderwerpen die daarbij op de agenda stonden.

DE WET BESTUUR EN TOEZICHT RECHTSPERSONEN (W.B.T.R.) 
Deze wet is 1 juli 2021 ingegaan en bedoeld om het bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te waarborgen. Daarin zijn regels opgenomen over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid van de bestuursleden. Daarmee wil de overheid voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten de verenigingen en stichtingen schaden. Het Dagelijks Bestuur van de OVD is er mee aan de slag gegaan. Dit heeft in samenspraak met notaris Laarberg geleid tot het actualiseren van de huidige statuten uit 1987 en uitbreiden met de WBTR. Tevens zal een huishoudelijk reglement worden opgesteld als onderdeel van de nieuwe statuten. Zodra het concept van beiden gereed is, wordt deze voor vaststelling voorgelegd in de Algemene Ledenvergadering (ALV).

VERNIEUWEN WEBSITE, KWARTAALBLAD DOEN EN HUISSTIJL
Met de bijdrage uit de Rabo ClubSupport van 2020 is een start gemaakt om het project vernieuwen website, kwartaalblad DOEN en een OVD-huisstijl te realiseren. Met betrokken partijen (OVD- contactpersoon hosting Vevida) en met ondersteuning van IndionDesign uit Didam als professioneel grafisch website ontwerper wordt een nieuwe website gebouwd. De opzet is om de uitstraling van de website te moderniseren, waarmee we ook een grotere en jongere doelgroep willen bereiken. Tevens zal met de inzet van WordPress het beheer en onderhoud van de website gebruiksvriendelijker gaan worden. Tot slot wordt de opmaak van DOEN (in kleur) en een uniforme huisstijl afgestemd op de uitstraling van de nieuwe website. Ook hiervoor wordt wederom de expertise van IndionDesign ingezet. De verdere uitwerking en afronding zal in 2022 zijn beslag krijgen.

RABOCLUB SUPPORT ARNHEM EN OMSTREKEN
In de periode van 4 t/m 24 oktober konden leden van de Rabobank Arnhem en Omstreken via Rabo ClubSupport hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Velen deden dat zodat er een bedrag van € 1.782,76 kon worden toegekend aan de OVD. Dank aan de Rabobank en aan alle leden, die op onze vereniging hebben gestemd. Het geldbedrag wordt besteed aan de samenstelling en uitgave van het boek ‘Winkels in Didam’. In dit boek wordt o.l.v. OVD-lid José Rasing de geschiedenis van winkels in de voormalige gemeente Didam in de periode van omstreeks 1800 tot 1978 (bouw winkelcentrum De Ent) beschreven. De uitgifte vindt naar verwachting eind 2022 plaats. 

SCHENKING DOOR STICHTING DORTON FOUDATION
Door stichting Dorton Foundation (Dorrie en Tonnie Peters) werd in 2021 een bedrag van 2500 euro aan de OVD geschonken. De bedrag komt bovenop het bedrag van 1000 euro, die de stichting in 2020 al aan de OVD had gedoneerd. Het totale bedrag van 3500 euro wordt gereserveerd voor één of meerdere door het bestuur nog aan te wijzen projecten. De OVD dankt Dorton Foundation voor dit prachtige gebaar. 

BEVRIJDINGSROUTE
Er werd door een projectgroep onder leiding van Rob Nieuwenhuis, in samenwerking met AbelLeisure uit Lochem gewerkt aan de afronding van een fiets- en vijf wandelroutes door de oude gemeente Didam langs tal van locaties, die refereren aan de oorlog en bevrijding van de Didam. De routes nemen belangstellenden mee langs bijzondere locaties, personen en gebeurtenissen in de WO-2. Onderweg ervaart men de verhalen over de oorlog en bevrijding. Naar verwachting zal het in 2022 tot een afronding komen.

OVERLIJDEN JAN MAATMAN (1934-2021)
Jan overleed op 9 maart. Híj was in de periode van 1997-2002 lid van het Algemeen Bestuur van onze vereniging. Vanaf die tijd hield hij zich onder meer bezig met de beschrijving van publicaties over Didam, had hij zitting in de evenementencommissie en was redactielid van het jaarboek 1998. Voordat hij als bestuurslid aantrad, had hij zich verdienstelijk gemaakt bij het opknappen van de nieuwe verenigingsruimte in het Albertusgebouw eind 1996.

WERKGROEPEN, CONTACTPERSONEN EN WERKZAAMHEDEN
Hieronder een overzicht van de werkzaamheden die plaatsvonden ondanks de Corona beperkingen. Voor een totaaloverzicht en activiteiten vanaf 1987 wordt verwezen naar onze website www.ovd-didam.nl. Deze website geeft een goed beeld van het vele werk, dat is verricht vanaf de oprichting.

Genealogie
Trees Tiemes
Gewerkt aan lopende zaken
Aanleveren artikel jaarboek
Vraagbaak voor digitale verzoeken
Boerderijen en Veldnamen
Willy Hammink
Overdracht gegevens boerderij Diesveld op verzoek
Hulp bij kadastraal onderzoek
Aanleveren artikel jaarboek
Multimedia (foto en film)
Tom van Alst
Films gemaakt door Wim Lubbers te zien op YouTube OVD- kanaal. Tevens is het een vraagbaak voor belangstellenden
Evenementen
Maria Wigman
Vanwege de pandemie geen activiteiten
Publicaties
Jan Beursken
Jaarboek Aover Diem 2022; proefjaar in kleur
Communicatie
Natasja Scheerder
Kwartaalblad DOEN 2021-1 t/m 2021-4
Social Media (website, facebook en twitter)
Dialect en Folklore
Elly Winters-Meurs
Viermaal een bijdrage aangeleverd voor het kwartaalblad DOEN. Invullen van ECAL vragenlijsten.
Die:ms dialect promoten

Naast de werkgroepen waren de volgende personen betrokken bij:

LedenadministratieDorothé Kuppens
Bibliotheek/Documentatie
en bezorging Jaarboek/DOEN
Eef en Maria Wigman, Dorothé Kuppens en de wijkcontactpersonen
ICT en internetWilly Zwaan/Beco systems
Evaluatie HAZA (digitale opslag van gegevens)
ProjectenWinkelboek o.l.v. José Rasing
Bevrijdingsroute o.l.v. Rob Nieuwenhuis
Vertegenwoordigers OVD:
• Verband Historische Kringen
in de Liemers (VHK)
• Monumenten Commissie Montferland

Tom en Clemens van Alst (VHK)

Vincent van Vuuren

Verslag Monumentencommissie Montferland
De coronapandemie heeft in 2021 wederom gevolgen gehad voor het functioneren van de monumentencommissie Montferland. Er hebben 9 bijeenkomsten plaatsgevonden, nagenoeg allemaal digitaal via Teams en Zoom en bijna alle bezoekers hebben hierbij digitaal ingesproken. Rond de zomer zijn tijdens een fysieke vergadering in het gemeentehuis enkele bezoekers ontvangen.

In de vorm van planbeoordeling en het geven van adviezen voor behoud, herstel en verduurzaming heeft de commissie zich in 2021 weer op diverse fronten ingezet voor het cultureel erfgoed in de voormalige gemeenten Didam en ‘s-Heerenberg. 

Ten aanzien van de beoordeelde plannen in de oude gemeente Didam zijn de volgende projecten behandeld en van advies voorzien:
– Herbestemming en herinrichting van de voormalige kerk in Loil (als onderdeel plan 
‘t Hart voor Loil); 
– Onderhoudswerkzaamheden voormalig gemeentehuis Didam (monumentale gedeelte)
– Aanbrengen verlichting op en rond de Mariakerk Didam;
– Restauratie van Mariakerk en toren Didam;
– Verbouwing en verduurzaming havezate ‘De Luynhorst’ in Greffelkamp;
– Restauratie schuur aan de Doesburgseweg in Loil;
– Onderhoudswerkzaamheden aan toren, klokkenconstructie en torenhaan NH-kerk Torenstraat in Didam;
– Verbouw woning aan de Wehlseweg in Loil;
– Onderhoud woning aan de Smallestraat in Nieuw-Dijk.

In 2021 heeft er, in verband met de geldende coronamaatregelen, pas op 22 oktober weer een schouwdag plaatsgevonden. Hier zijn – naast objecten in ’s-Heerenberg, Stokkum en Braamt – de volgende monumenten bezocht:
– Havezate De Luynhorst;
– Toren Mariakerk;
– St. Antonius van Paduakerk Nieuw-Dijk (Pelz-orgel).

Als gevolg van het ontbreken van voorgestelde kandidaten zijn ook dit jaar de Monumentenprijs Montferland 2021 en de Henk Zwaagstra Erepalm een jaar aangehouden. 

VRIJWILLIGERS
Diverse vrijwilligers (buiten de werkgroepen om) verrichtten weer hand- en spandiensten voor de vereniging, waarvoor hartelijke dank.

LEDEN EN SPONSOREN
Het ledenaantal daalde van 762 naar 740.
Het aantal sponsoren steeg van 34 naar 36.

Jan Beursken, secretaris
April 2022