Jaarrekening 2018

Met ingang van 1 januari 2014 is de regelgeving voor ANBI's aangepast en moet voldaan zijn aan een aantal voorwaarden om in aanmerking te komen voor de ANBI-status.
Ter voldoening aan de vastgestelde criteria zijn de navolgende onderwerpen van belang:

Naam vereniging

Oudheidkundige Vereniging Didam

Het RSIN / Fiscaal nummer

816441005

Contactgegevens

Zie onderaan home pagina

Bestuurssamenstelling

Op 31 december 2018 zitten de volgende personen in het bestuur:

Voorzitter: Theo te Wil 
Secretaris: Jan Beursken 
Penningmeester: Johan Wenting
Bestuurslid: Natasja Scheerder
Bestuurslid: Maria Wigman
Bestuurslid: Tom van Alst
Bestuurslid: Willy Zwaan

Doelstelling OVD

In de statuten van de vereniging is de doelstelling omschreven als: "het beoefenen en bevorderen van de oudheidkunde in de ruimste zin van het woord, in het bijzonder met betrekking tot de (voormalige) gemeente Didam".

Beleidsplan

Het beleidsplan van de OVD bevat:

  • Het uitbouwen en intensiveren van historisch onderzoek naar de leef- en woonomstandigheden van de inwoners in de voormalige gemeente Didam;
  • Het uitbreiden van de publieksfunctie door middel van het gebruik van moderne technologische middelen;
  • Het kritisch volgen van de bestaande en eventueel nog in te richten collecties;
  • Het onderbrengen van documenten, foto's en naslagwerken om onder optimale condities te kunnen bewaren en beheren;
  • Het bevorderen van de instandhouding en bescherming van monumenten

Beloningenbeleid

De vereniging bestaat geheel uit vrijwilligers, die zowel in geld als in natura geen enkele beloning ontvangen voor werkzaamheden in het belang van de vereniging.
Uitsluitend de werkelijk gemaakte kosten komen voor vergoeding in aanmerking.

Verslag uitgevoerde activiteiten in 2018

Het verslag van de activiteiten in 2018 is behandeld tijdens de algemene ledenvergadering van 2018 en is hier terug te lezen. 

Financiele verantwoording

Het financieel verslag van 2018 (exploitatierekening, balans en toelichting).

 

Expoitatierekening 2018 

Omschrijving Budget  Bedrag   Omschrijving Budget Bedrag
Contributie / Porti 12.500,00 12.409,00   Secretariaat  1.000,00     793,02
Sponsoren   2.500,00   2.125,00   Huur/Tijd. Huisvesting   2.250,00  1.980,42
Subsidie gemeente      950,00   2.450,00   Inventaris / Onderhoud    2.000,00  1.932,58
Rente      150,00        10,60   Lidmaatschappen      150,00       97,00
Publicaties   2.000,00   1.083,50   Evenementen   1.750,00  1.627,12
Evenementen      150,00         350,00   Bankkosten      650,00     458,90
Fotocopieën          0,00          3,80   Publicaties   5.000,00  5.278,58
Diversen       150,00          0,00   Representaties      100,00       20,00
Jubileumboek       400,00      225,00   Werkgroepen      500,00     505,75
            Bestuurskosten/attenties   2.750,00  2.362,09
        Telefoonkosten + Internet      600,00     500,96
        Jubileumboek      250,00       168.00
        Verzekeringen      300,00     346,77
        Onderh. website/ict   1.000,00       91,96
        Documentatie      500,00       88,95
             
        Jaarresultaat (positief)    2.404,80
             
  18.800,00   18.656,90     18.800,00 18.656,90

 

Balans per 31 december 2018

Omschrijving 2017 2018   Omschrijving 2017 2018
Rabobank Sparen 47.584,51  36.594,20   Vooruitontvangen contrib.     6.708,00    7.325,00
Rabobank Betalen   3.592,40    2.083,36   Crediteuren            0,00           0,00
Kas        76,64         23,70   Bestemmingsreservering   18.820,24    9.955,69
Debiteuren          0,00            0,00   Stimuleringsfonds     9.963,62    3.430,08
Voorraad boeken      546,00        225,00   Clubkas Rabobank     3.109,94    2.735,94
        Eigen kapitaal   13.797,75  16.202,55
             
  51.799,55  39.649,26      51.799,55  39.649,26

 

 

Copyright @2018|Oudheidkundige Vereniging Didam| Anjerstraat 6,6942 VW Didam|Tel.nr 0316-224447|
Disclaimer

log in