Jaarverslag 2018

Het jaarverslag van de OVD over het jaar 2018 werd in de Algemene Ledenvergadering op 16 april 2019 besproken en vastgesteld. De inhoud van dit jaarverslag is als volgt:

Verslag van het verenigingsjaar 2018

Het bestuur bestond op 31 december 2018 uit:

Theo te Wil voorzitter
Jan Beursken secretaris
Johan Wenting penningmeester
Maria Wigman lid
Natasja Scheerder lid
Tom van Alst lid
Willy Zwaan lid

Het Algemeen Bestuur vergaderde in 2018 elf maal op 9 januari, 13 februari, 13 maart, 10 april, 8 mei, 12 juni, 10 juli, 21 september, 9 oktober, 13 november en 11 december.  

Aan de orde kwamen zaken als: Symposium Erfgoed Gelderland, schrijfavond en workshop WALD-spelling, 10-jarig bestaan Meulenvelden, Stichting WO II, foto/veldwerkorganisatie, testopstelling Beco Systems, bezoek Truus van Zuiden, voorbereiding Greffelkampmiddag, Gelderse Erfgoedfietsroute, verzoek parochiebestuur H. Gabriël voor maken extra uitgave parochieblad, rooster van aftreden, open dag 2018, HAZA-presentaties, jaarplanning, aanschaf tv-schermen, terugblik vrijwilligersmiddag, infopanelen, Verband Historische Kring, bibliotheek op internet, subsidieverzoek OVD/HKB, bezoek familie burgemeester Verberk, beeldbank in de Liemers, bezoek Kamp Westerbork, herinrichten eigen archiefruimten, activiteiten 4 en 5 mei (expo bibliotheek), evaluatie ALV 2018, schuttersbogenroute, Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), Clubkasactie Rabobank en besteding, tv-opname Omroep Gelderland (Mijn Dorp), archief Eef Willemsen, oprichting werkgroep Dialect & Folklore, 50 jaar Gezondheidscentrum Didam, Didam op Stelten, actualisering website en invulling van kwartaalbladen, aanschaf nieuwe computers en scanners, Stichting Liemerse Uitdaging, Erfgoed Gelderland, bezoek themamiddag Berghvrede, expositie Brandweer 200 jaar, terugkoppeling uit Monumentencommissie, OVD-verzekeringen breed, invulling Diekse Aovend, invulling jaarboek Oaver Diem, Beursvloer De Liemers, contributie 2020, verwerkerovereenkomst derden, Oral History, jaarkalender 2019, open monumenten klassendag, tradities in de Liemers, Bronneninformatiedag ECAL, projectplan Leren in de Liemers, herdruk dialectboekje, Open Monumentendag 2019, Centrumplan in historisch perspectief en Driekoningentreffen.          

Schuttersbogenroute
De Schutterbogenroute in Didam en omgeving van de schutterijen werd in 2018 voor de 25ste keer gehouden. De route leidt langs 47 bogen die door schutters, buurtschappen, vriendenclubs en straatverenigingen worden gebouwd voor de koningen en koninginnen van de zeven schutterijen. Alle bogen worden verbonden door de schuttersbogenroute. Hier rijden tijdens het schuttersfeest duizenden fietsers onderdoor. Ook dit jaar werkte de OVD mee met een korte beschrijving van de deelnemende schutterijen.
Een bijzonder feit vond plaats: De Schuttersbogenroute in Didam werd in 2018 opgenomen in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland.

 
Clubkasactie Rabobank en besteding
De Oudheidkundige Vereniging Didam behaalde in het Gelredome in Arnhem een tweede plaats tijdens de Rabobank Clubkas Campagne. Ons bestuurslid Maria Wigman mocht een cheque ter waarde van maar liefst 2.735,94 euro in ontvangst nemen. We danken daarom alle leden van de Rabobank die op ons hebben gestemd! Rabobank Arnhem en Omstreken ondersteunt clubs in haar regio financieel met de Rabobank Clubkas Campagne. De leden van de bank mochten dit jaar 150.000 euro verdelen onder de deelnemende clubs. Er deden dit keer in totaal 256 (!) clubs mee. Er hebben 3.376 leden gestemd en zij brachten in totaal 16.448 stemmen uit. De OVD besteedt het mooie bedrag aan de aanschaf van nieuwe computers en scanners. Hiermee kan ze nog beter de cultuurhistorie van de voormalige gemeente Didam vastleggen en zichtbaar maken. Het betekent dat velen de werkzaamheden van de OVD erg waarderen. Een mooie stimulans om op de ingeslagen weg verder te gaan.
Nogmaals hartelijk dank voor iedereen die een stem op de OVD heeft uitgebracht.

Verslag van de werkgroepen in 2018

De vereniging kent zes werkgroepen:

• Genealogie (stamboom, grafschriftproject, bidprentjes en bewonersgeschiedenis)
• Boerderijen en Veldnamen
• Multimedia (foto en film)
• Evenementen
• Publicaties
• Dialect en Folklore (nieuw)

Daarnaast is een aantal vrijwilligers betrokken bij:

• Ledenadministratie
• Beheer/documentatie (bibliotheek en toezicht)
• ICT en internet
• Monumentencommissie (vertegenwoordiging)

De resultaten van de werkgroepen
Voor een totaaloverzicht en de activiteiten vanaf 1987 verwijzen we naar onze website www.ovd-didam.nl. De website geeft een goed beeld van het vele werk dat is verricht vanaf de oprichting.

De leden van de werkgroepen Genealogie, Boerderijen en Veldnamen en Multimedia (vooral de fotogroep) hebben zich beziggehouden met het inbrengen van bestaande documenten in HAZA. Door koppeling van het geheel vormt zich steeds vaker een totaalbeeld van mensen die ooit hebben gewoond en geleefd binnen de voormalige gemeente Didam.

HAZA en digitalisatie
HAZA-21 is software ontwikkeld met als doel om de gebruikers (genealogen en historici) een hulpmiddel ter beschikking te stellen om de geschiedenis te kunnen reconstrueren. Het is een koppelsysteem in de meest brede zin van het woord, verzameld op het adres in 1957. Ook in 2018 werden er stappen gezet in het digitaliseren van onze Didamse geschiedenis. Dat is van groot belang. Door zaken digitaal vast te leggen, kunnen we sneller en flexibeler services verlenen aan onze leden en zijn we klaar voor de toekomst. In 2019 wordt veel aandacht besteed aan opleiding en instructie van de kaderleden.

Projectleiders Theo te Wil (HAZA) en Willy Zwaan (HAZA en digitalisatie).

Genealogie/Boerderij en veldnamen/Multimedia

Werkgroep Genealogie
Door een groep enthousiaste vrijwilligers wordt bijna dagelijks een grote hoeveelheid graven en bidprentjes vastgelegd. Deze bidprentjes en graven worden vervolgens gekoppeld aan personen die in stambomen zijn vastgelegd, zodat er een compleet beeld ontstaat van iemands leven en van zijn of haar gezin. Er zijn inmiddels ruim 30.000 personen vastgelegd in de stambomen en het aantal groeit nog steeds. Overige werkzaamheden van de werkgroep zijn: meewerken aan de open dag en het digitaliseren van grafzerken. En verder het vertalen van ORA-documenten (Oud Rechterlijk Archief), meewerken aan een artikel voor Oaver Diem en het bijwerken van geboorteaktes buiten Didam. Er is een begin gemaakt met het inbrengen van de bewoningsgeschiedenis in HAZA.

Bij de werkgroep Genealogie helpt Gerard Wissink uit Terborg op projectbasis met het scannen en registeren van de bidprentjes

Contactpersoon Genealogie is Trees Tiemes.

Werkgroep Boerderij en Veldnamen
Onderzocht zijn de kadastrale gegevens van diverse boerderijen in het Kadastraal Archief in Arnhem, zoals boerderij De Bonenberg Luynhorststraat 4. Er werd een bijdrage geleverd aan het jaarboek (boerderij ‘De Melder’ in Nieuw-Dijk). Ook werkte de werkgroep mee aan het archiveren en fotograferen van de kerken in Nieuw-Dijk en Loil, diverse keren is er een bezoek gebracht aan ECAL in Doetinchem in het kader van boerderijtuinen, inmeten pand Lieve Vrouweplein 10, tiental bijeenkomsten van de werkgroep, is er een bijdrage verleend aan de open dag en het verwerken van de gegevens in Haza.

Contactpersoon Boerderij en Veldnamen is Willy Hammink.                                                               

Werkgroep Multimedia (foto en film)
In samenwerking met de werkgroep Evenementen zijn diverse kleine en grote tentoonstellingen samengesteld (zie hiervoor opsomming bij Evenementen).
Voor de 50-jarige bruidsparen werd een reportage gemaakt uit het jaar 1968 foto op locaties van toen en nu. In Nieuw-Dijk werd een Diekse foto avond gepresenteerd.

Veldwerkfoto’s
De OVD verzamelde in de loop der jaren duizenden oude foto’s. Alle foto’s werden gescand en opgeslagen, maar de meeste bleven onbeschreven. Daarom is een aantal vrijwilligers bereid gevonden om op locatie deze foto’s te voorzien van namen. De groep veldwerkers bij de OVD bestaat inmiddels uit meer dan tien personen. Zij gaan op pad in Didam, Loil en Nieuw-Dijk en de buurtschappen Greffelkamp, Oud-Dijk en Holthuizen. Deze foto’s met hun beschrijvingen worden ook toegevoegd aan HAZA en gekoppeld aan gebouwen en personen.

Oral History
In de serie Oral History (vastleggen op film van individuele herinneringen) zijn in 2018 de volgende films op het YouTube-kanaal van de OVD geplaatst: 1) Onderduikers en evacuees op ‘Het Vriesland’, 2) Ons Dorp Didam / TV Gelderland, 3) Klassieke groentezaak Wichers stopt na 60 jaar, 4) Plaatsen infopanelen, 5) Loilse kerk op foto, 6) OVD presenteert 200 jaar brandweer Didam, 7) Schutterij St. Martinus, 8) Open dag OVD, 9) Didamse markt verleden en heden, 10) Kerk Nieuw-Dijk op foto.    

Alle reden om ook dit kanaal van de OVD te bezoeken voor een nostalgische terugblik.

Filmmaker van het geheel is Wim Lubbers, draaiboek en interviews werden verzorgd door Jan Beursken. Wim van den Borne is ook actief bij het overige filmgebeuren.

Contactpersoon Multimedia is Tom van Alst.

Werkgroep Evenementen
In samenwerking met de werkgroep Multimedia zijn diverse kleine en grote exposities samengesteld. Er werd een foto-expositie gemaakt voor gymnastiekvereniging Margriet, een  expositie over de oorlog in de bibliotheek en een expositie bij gelegenheid van het 120-jarig bestaan van Gilsing Herenmode. De OVD was ook aanwezig met een kraam tijdens Didam op Stelten en tijdens de Sfeermarkt in Loil. In september was de viering van 200 jaar brandweer, waaraan ook de OVD medewerking heeft verleend. In 2018 werd de tweejaarlijkse Open Dag gehouden met het thema Winkels. Ook werd er medewerking verleend aan een expositie bij gelegenheid van het 50-jarig bestaan van Vocaal. In Meulenvelden werden  diverse exposities opgesteld van de OVD. De werkgroep was aanwezig tijdens de Ladies Night in Nieuw-Wehl.

De leden van de werkgroep zijn Eef en Maria Wigman.
Contactpersoon is Maria Wigman.

Werkgroep Publicaties
De werkgroep zorgt voor realisatie van de doelstelling van de vereniging door het uitdragen en vastleggen van de geschiedenis van Didam door middel van publicaties.

Jaarboek Oaver Diem 2018
Bij het jaarboek 2018 zaten in de leesredactie Henk Stevens, Jan de Wit, Theo te Wil, Jan Beursken, Frans Schaars en Natasja Scheerder; correctie en tekstverwerking Natasja Scheerder, Theo te Wil en Jan Beursken; eindredacteur en coördinator Theo te Wil; lay-out en vormgever was Henk Stevens.

Kwartaalblad DOEN 2018-1 t/m 2018-4 (Didam Oud En Nieuw)

Bewaarnummer ‘De Gabriël’
Zoals bekend sluiten in 2019 zes kerken in Braamt, Kilder, Loil, Nieuw-Dijk, Nieuw Wehl en Stokkum binnen het parochieverband H. Gabriël. Naar aanleiding van dit feit is door het kerkbestuur aan de OVD gevraagd om een bewaarnummer te maken van het parochieblad ‘De Gabriël’. Het betreft de historie met foto’s van de oorspronkelijke dertien parochies/kerken binnen de driehoek Didam, ‘s-Heerenberg en Wehl. Na acceptatie van het verzoek is er een samenwerkingsverband ontstaan tussen de OVD, de Oudheidkundige Vereniging Wehl (OVW) en Heemkundekring Bergh (HKB). Het bewaarnummer bevat 63 pagina’s met een oplage van 9280 stuks. Medio mei 2019 wordt het nummer bezorgd bij alle aangesloten parochianen van de parochie H. Gabriël. Het blad is na mei 2019 ook te koop voor vijf euro, zolang de voorraad strekt. De OVD had bij het geheel de eindverantwoordelijk voor opzet, planning en algehele coördinatie.

De bezorging van de publicaties in 2018 was in handen van Dorothé Kuppens, Eef en Maria Wigman.

Contactpersonen Publicaties waren Theo te Wil en Jan Beursken.

Werkgroep Dialect en Folklore
Op 8 oktober 2018 werd de werkgroep Dialect & Folklore opgericht. De werkgroep wil zich vooral bezighouden met het vastleggen en uitdragen van het Diemse Dialect volgens de WALD-spelling. WALD staat voor Woordenboek Achterhoek en Liemerse Dialecten.
Genoemde spelling is vastgelegd door het toenmalige Staring Instituut, thans Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (afgekort ECAL). Tevens heeft de werkgroep de intentie het bestaansrecht van het Diemse Dialect te bevorderen en de jeugd daar ook voor te enthousiasmeren. Op de eerste bijeenkomst werden we bijgepraat door Lex Schaars, grondlegger van het woordenboek project WALD. Lex is als vrijwilliger verbonden aan het ECAL in Doetinchem. Lex gaf aan dat op 22 november alweer de elfde uitgave verscheen van het WALD-woordenboek project. De werkgroep wil graag een vervolg geven aan het levenswerk van Eef Willemsen ‘Zo zegge wij dah in Die:m d.m.v. korte verhalen in het kwartaalblad DOEN of uitgave van boekjes in het dialect. De vergaderfrequentie van de groep is één keer per maand, afhankelijk van de agendapunten en de ontvangen vragenlijsten van ‘GRALD’ (Grammatica Achterhoekse en Liemerse Dialecten) en eventuele WALD-verzoeken.

Contactpersoon is Willie Thijssen.

Ledenadministratie
Aanmeldingen en mutaties van leden worden bijgehouden en verwerkt, zodat er altijd een actueel beeld ontstaat.

Contactpersoon is Dorothé Kuppens.

Beheer/Documentatie
Beheer/Documentatie betreft een drietal zaken. Deze zijn:

• Huisbibliotheek
• Abonnementen
• Krantenknipsels

Werkgroep Documentatie
Afgelopen jaar is hard gewerkt om een inventarisatie te maken van alle boeken van onze huisbibliotheek. Leden kunnen hier gratis gebruik van maken. De knipselkrant is actueel bijgehouden en ligt voor leden ter inzage.

Contactpersoon is Eef Wigman.

ICT en internet
Automatisering doet steeds verder zijn intrede bij de OVD. Enkele kaderleden kunnen ook via een VPN-verbinding (Virtual Private Network) thuis werken.

De website krijgt elke jaar meer bezoekers. In 2017 had de OVD gemiddeld 39 mensen per dag, die kwamen kijken op onze website. In 2018 zijn we omhoog gegaan naar 52. Op maandbasis een gemiddelde stijging van een kleine 800 bezoekers in 2017 naar bijna 1000 een jaar later.

Een aantal pieken is opvallend, zoals de piek in oktober voorafgaand aan onze Open Dag. Ook de pagina’s omtrent overlijden van Eef Willemsen, het jaarboek/-vergadering en het optreden van Jan Beursken bij Omroep Gelderland werden goed bekeken.

Ook Facebook kon hier niet achterblijven. Afgelopen jaar gaven 735 mensen aan onze pagina ‘leuk’ vinden en daarmee regelmatig van ons berichten ontvangen. Een stijging van zo’n 10 procent.

De OVD heeft soms een bereik van over de 5.000 personen. Ook hierbij spande het droevige nieuws van het overlijden van Eef Willemsen de kroon met een bereik van 5.461 mensen. Zelfs veel meer dan het nieuws omtrent onze Open Dag. Deze bleef ‘hangen’ op 3.954 mensen.

De filmpjes op het YouTube-kanaal worden ook goed bekeken. Er zijn inmiddels 30 filmpjes op onze eigen videokanaal gemaakt en/of gemonteerd door Wim Lubbers. Er zijn nieuwe filmpjes geplaatst over onder andere 200 jaar brandweer, plaatsing van de infopanelen en groentezaak Wichers.

2018 was ook het jaar waarin we belangrijke stappen hebben gemaakt op het gebied van de automatisering. Zo zijn alle pc’s vervangen en heeft elke nieuw pc een dubbel scherm gekregen. Het aantal scanners is uitgebreid. Het gebruik van de pc’s en bijbehorende software wordt elk jaar intensiever. Bijna elk welkgroep heeft wel een digitalisatieproject. Het bidprentjesproject bereikt waarschijnlijk in 2019 zijn eindfase. Het grafproject, waarin alle informatie van de Didamse kerkhoven wordt vastgelegd, is in volle gang. In 2019 gaan we de historie van de straat- en wijknummers vastleggen.

Projectleider/contactpersoon is Willy Zwaan.

Monumentencommissie  Montferland    

In het jaar 2018 heeft de Monumentencommissie wederom de nodige activiteiten ondernomen voor het behoud van het cultureel erfgoed in de voormalige gemeenten Didam en ‘s-Heerenberg. In het verlengde van de economische groei in het afgelopen jaar zijn er ten opzichte van het jaar 2017 meer plannen ingediend. Hierdoor heeft er, behoudens de zomer, maandelijks een bijeenkomst van de Monumentencommissie plaatsgevonden.

De activiteiten van de commissie betrof in hoofdzaak het behandelen van wijzigingen aan gemeentelijke en Rijksmonumentale panden, evenals het toetsen en toewijzen van aanvragen voor subsidies in het kader van onderhoud aan diverse gemeentelijke monumenten.
Ten aanzien van de beoordeelde plannen in de voormalige gemeente Didam zijn de volgende projecten besproken/ geadviseerd:
- aansluiting van de door ontwikkelaar Groenstaete te bouwen Coöp-supermarkt op het monumentale gemeentehuis;
- aangepaste plannen voor de herbestemming maalderij aan de Wehlseweg Loil;
- principeverzoek voor ontwikkeling woningbouw in de tuin pastorie kerk Nieuw-Dijk;
- verzoek tot realisatie van parkeergelegenheid in de voortuin klooster Pius X Didam;
- verduurzaming woningen Julianawijk Didam; aanbrengen PV-panelen en isolatieglas;
- diverse aanvragen van onderhoudssubsidie gemeentelijke monumenten in Didam, Loil en Nieuw-Dijk;
- start project inventarisatie ‘wederopbouw’; opstellen groslijst waarna selectie interessante objecten voor uitbreiding van gemeentelijke monumentenlijst ten aanzien van deze periode.
Tevens heeft op 25 oktober 2018 weer de jaarlijkse informatieavond monumenten eigenaren in het koetshuis van kasteel Huis Bergh plaatsgevonden. De sprekers die avond waren:
- Peter Boer, architectuur / bouwhistoricus; betoog over nut en noodzaak over het uitvoeren van een bouwhistorische verkenning ten behoeve van planvorming restauraties;
- Peter Bresser, archivaris ECAL Doetinchem; uiteenzetting over streekarchief Achterhoek-Liemers en het uitgebreide archief van Huis Bergh.

Een gewenst overleg tussen monumentencommissie, HKB, OVD en Gemeente Montferland over het een vernieuwde opzet voor een (jaarlijkse) monumentenprijs heeft niet plaatsgevonden.
Er wordt in 2019 wederom een poging ondernomen om met de belanghebbende partijen hierover afspraken te gaan maken.
Ook de jaarlijkse uitreiking van de Henk Zwaagstra Erepalm is wederom een jaar opgeschort.

Vincent van Vuuren
Vertegenwoordiging OVD / Monumentencommissie Montferland

Vrijwilligers
Vele vrijwilligers (buiten de werkgroepen om) verrichten weer vele hand- en spandiensten voor de vereniging, waarvoor hartelijke dank.

Leden en sponsors
Het ledenaantal steeg van 748 naar 778.
Het aantal sponsors bleef staan op 35 

Jan Beursken, secretaris
16-04-2019

Copyright @2018|Oudheidkundige Vereniging Didam| Anjerstraat 6,6942 VW Didam|Tel.nr 0316-224447|
Disclaimer

log in