Jaarverslag 2017

Het jaarverslag van de OVD over het jaar 2017 werd in de Algemene Ledenvergadering op 19 april 2018 besproken en vastgesteld.

De inhoud van dit jaarverslag is als volgt:

Verslag van het verenigingsjaar 2017

Het bestuur bestond op 31 december 2017 uit:

Theo te Wil voorzitter
Jan Beursken secretaris
Johan Wenting penningmeester
Maria Wigman lid
Natasja Scheerder lid
Tom van Alst lid
Willy Zwaan lid

Het Algemeen Bestuur vergaderde in 2017 elfmaal en wel op 10 januari, 14 februari,
14 maart, 11 april, 9 mei, 13 juni, 11 juli, 12 september, 10 oktober, 14 november
en 12 december (augustus was vakantiemaand).                   

Aan de orde kwamen zaken als: Rooster van afreden, contributie 2018, visitekaartjes, kadermiddag, fotoarchief brandweer, begraafplaats Kerkwijk, historische kring Huissen, verzoek Burgers van Diem, 50 jaar gezondheidscentrum, HAZA implementatie in brede zin, Masterplan, workshop sociale media, cadeaukaart, ANBI actueel, schuttersbogenroute, Liemerse uitdaging, nominatie monumentenprijs, protocol lief en leed, bezoek kadastermuseum en archief protestante gemeente, inwinning toponiemen, expositie opgravingen kasteel Didam, studiedag dorpsfilms, naamkeuze kerkepad Looman, uitnodiging wijkplatform De Kom, aankoop laptop, cursus lezen oud schrift, subsidie Liemers boek, eindejaarattentie, Rabobank clubkas campagne, bezoek Truus van Zuiden, aanschaf tv schermen en trolley, zakelijke contacten Welcom, HAZA hulpdesk, Plavei en gemeente, jaarplanning, driekoningen treffen, protocol fotobeheer, project infopanelen Rabobank, kadermiddag, bibliotheek op internet, burgemeester op visite, Verband Historische Kringen, Didam op stelten, kwartaalblad en jaarboeken Canon van de Liemers.    

Schuttersbogenroute  
Al vele jaren worden er in Didam schuttersbogen geplaatst ter ere van de koningen en schutterijen. Ook dit jaar zorgde de Stichting Bevordering Toerisme Didam in samenwerking met OVD voor een mooie route. Via een bijlage werden hierbij een zestal verdwenen dorpsbeelden in beeld gebracht en beschreven. Verder waren er twee nieuwe historische panelen in de bogenroute 2017 opgenomen. Dit waren de panelen bij het Albertusgebouw en havezate De Luynhorst.

Raboprijs
De Rabobank Clubkas Campagne ondersteunt diverse innovatieve projecten op economisch en sociaal maatschappelijk terrein. In dit kader kunnen belangen groepen, verenigingen en stichtingen een aanvraag indienen voor een financiële bijdrage uit de clubkas voor een bepaald project. De OVD mocht de zesde prijs in ontvangst nemen; een cheque ter waarde van € 3.109,60). Hiervoor zijn 2 grote TV schermen aangeschaft, één van 75 inch (ongeveer 2 meter breed) en één van 49 inch die worden gebruikt voor presentaties en cursussen. Dank aan de Rabobank Arnhem en Omstreken en de leden die op het OVD-project hebben gestemd.


Verslag van de werkgroepen in 2017

De vereniging kent vijf werkgroepen:

• Genealogie (stamboom, grafschriftproject, bidprentjes en bewonersgeschiedenis)
• Boerderijen en veldnamen
• Multimedia (foto en film )
• Evenementen
• Publicaties

Naast de werkgroepen zijn een aantal personen betrokken bij:

• Ledenadministratie
• Beheer documentatie (bibliotheek en toezicht)
• ICT en internet
• Vertegenwoordiging in monumentencommissie

De resultaten van de werkgroepen
Voor een totaaloverzicht en activiteiten vanaf 1987 kan worden verwezen naar onze website www.ovd-didam.nl  Het geeft een goed beeld van het vele werk dat is verricht vanaf de oprichting.

De leden van de werkgroepen  Genealogie, Boerderijen en Veldnamen en Multimedia (vooral de fotogroep)  hebben zich intensief bezig gehouden  met het inbrengen van bestaande documenten  in HAZA. Door koppeling van het geheel, vormt zich steeds vaker een totaalbeeld van mensen die ooit hebben gewoond en geleefd binnen de voormalige gemeente Didam.

HAZA en digitalisatie
Haza-21 is software ontwikkeld met als doel om de gebruikers (genealogen en historici) een hulpmiddel ter beschikking te stellen om de geschiedenis te kunnen reconstrueren. Het is een koppelsysteem in de meest brede zin van het woord verzameld op het adres in 1957. Ook in 2017 werden er stappen gezet in het digitaliseren van onze Didamse geschiedenis. Dat is van groot belang. Door zaken digitaal vast te leggen kunnen we sneller en flexibeler services verlenen aan onze leden en zijn we klaar voor de toekomst. In 2018 zal veel aandacht worden besteed aan opleiding en instructie van de kaderleden.

Projectleiders Theo te Wil (HAZA) en Willy Zwaan (HAZA en digitalisatie)

Genealogie / Boerderij en Veldnamen / Multimedia

Werkgroep Genealogie
Door een groep enthousiaste vrijwilligers worden bijna dagelijks een grote hoeveelheid graven en bidprentjes vastgelegd. Deze bidprentjes en graven worden vervolgens gekoppeld aan personen die in stambomen zijn vastgelegd, zodat er een compleet beeld ontstaat van iemands leven van zijn of haar gezin. Er zijn inmiddels ruim 30.000 personen vastgelegd in de stambomen en het aantal groeit nog steeds. Overige werkzaamheden van de werkgroep zijn: meewerken aan open dag en het in beeld brengen van de bewonersgeschiedenis na 1800, vertalen van ORA (Oud Rechterlijk Archief) documenten, meewerken aan artikel voor Oaver Diem en het bijwerken van geboorteaktes buiten Didam.

Contactpersoon Genealogie is Trees Tiemes

Werkgroep Boerderij en Veldnamen
Onderzocht zijn de kadastrale gegevens van diverse boerderijen in het kadastraal archief in Arnhem zoals boerderij fam. Stark, Melderstraat 16, De Bonenberg, Luynhorststr.4 en Heegstraat 49 (fam. Gieling). Er werd een bijdrage geleverd aan het jaarboek (boerderij v.d. familie Looman in Loil). Medewerking verleend aan Kadaster Toponiemen inventarisatie voormalige gemeente Didam en wederopbouw boerderijen. Diverse boerderijen werden ingemeten zoals: De Bonenberg; bij de familie Stark en het pand Heeghstraat 49. Het inbrengen in HAZA werd voortgezet.

Contactpersonen van de werkgroep Boerderijen en Veldnamen zijn Willy Hammink en Jan Maatman.                                                                 

Werkgroep Multimedia (foto en film)
In samenwerking met de werkgroep evenementen diverse kleine en grote tentoonstellingen samengesteld zoals de filmavond Raben. Meewerken aan Didam op Stelten. Voorbereiden voor het in verbeterde kwaliteit uitbrengen van bestaande Dvd’s, de ‘Greffelkamp-middag’ en hierop aansluitend een ‘terugkommiddag’ voor Greffelkamp, om foto’s te laten scannen door de OVD. Het aantal personen werkzaam binnen de werkgroep werd aanmerkelijk uitgebreid. Foto inbreng in HAZA werd voortgezet.

Veldwerk foto’s
De OVD verzamelde in de loop der jaren duizenden oude foto’s. Alle foto’s werden gescand en opgeslagen, maar de meeste bleven onbeschreven. Daarom zijn een aantal vrijwilligers bereid om op locatie deze foto’s te voorzien van namen. De groep veldwerkers bij de OVD bestaat inmiddels uit meer dan tien personen. Zij gaan op pad in Didam, Loil en Nieuw-Dijk en de buurtschappen Greffelkamp, Oud-Dijk en Holthuizen. Deze foto’s met hun beschrijvingen worden ook toegevoegd aan HAZA en gekoppeld aan gebouwen en personen.

Oral history
Er werd gestart met het project Oral history. Dit zijn gefilmde beelden  om het verleden naar boven halen die in de collectieve herinnering of gangbare geschiedschrijving zijn verdrongen, of over het hoofd gezien.  In deel 1 werd oorlogsveteraan Jan Gerritsen in beeld gebracht en in deel 2 schutterij Sint Isidorus uit Oud-Dijk. Filmmaker hierbij is Wim Lubbers, draaiboek en interviews worden verzorgd door Jan Beursken en voice-over is Wim Keurntjes. Deze films zijn te zien op het You-Tube kanaal van OVD.

Contactpersoon  Multimedia Tom van Alst

Werkgroep Evenementen
De werkgroep kiest in overleg met het bestuur en de werkgroep foto van multimedia voor een aantal evenementen. De onderwerpen hebben in principe een relatie met de doelstelling van de vereniging maar behoeven niet per se (of per se niet) een 'zwaar karakter' te hebben. Didam op stelten was het afgelopen jaar voor de 40 e keer en de Multimedia groep heeft daarvoor een mooie overzicht tentoonstelling gemaakt die in het Dominee Stork park was te bewonderen. Daarnaast was er de bekende PR kraam aanwezig. Later was deze park-tentoonstelling nog een tijd in Meulenvelden te bewonderen. Ook het programma na de pauze van de ALV werd weer georganiseerd. In oktober was er een lezing van de gebroeders Salemink over het boerenbedrijf en in november werd de film van de fam. Raben op veler verzoek nog een keer vertoond via Wim van de Borne. De werkgroep draagt terzijde ook een steentje bij in het vertalen van Nederlandse zinnen voor het Wald dialect-woordenboek van Lex Schaars. Gedurende het jaar 2017 werden er weer diverse fototentoonstellingen verzorgd in zorgcentrum Meulenvelden en elders.  

De leden van de werkgroep zijn Eef en Maria Wigman
Contactpersoon is Maria Wigman

Werkgroep publicaties
De werkgroep zorgt voor realisatie van de doelstelling vereniging door het uitdragen en vastleggen van de geschiedenis van Didam door middel van publicaties.

• Jaarboek Oaver Diem 2017
Bij het jaarboek 2017 zaten in de leesredactie Henk Stevens, Jan de Wit, Theo te Wil, Jan Beursken en Natasja Scheerder. Correctie en tekstverwerking Natasja Scheerder, Theo te Wil en Jan Beursken. Eindredacteur en coördinator Natasja Scheerder. Lay-out en vormgever was Henk Stevens.
• Kwartaalblad DOEN 2017-1 t/m 2017-4 (Didam Oud En Nieuw)

De bezorging van publicaties was in handen van Dorothé Kuppens, Eef en Maria Wigman.

Contactpersoon publicatie zijn Natasja Scheerder en Jan Beursken

Ledenadministratie
Aanmeldingen en mutaties van leden worden bijgehouden en verwerkt zodat er altijd een actueel beeld ontstaat een heel belangrijk feit.

Contactpersoon  Dorothé Kuppens

Beheer documentatie
Het beheer documentatie betreft een drietal zaken deze zijn:

• Huisbibliotheek
• Abonnementen
• Krantenknipsels

Werkgroep Documentatie
Afgelopen jaar is hard gewerkt om inventarisatie te maken van alle boeken van onze huisbibliotheek. Op de website is te zien welke boeken er in bezit zijn van OVD. Leden kunnen hier gratis gebruik van maken. Het bijhouden van de administratie en verkoop van boeken (webshop) via  het HAZA pakket stagneert nog. In 2018 wordt een passende oplossing gezocht. De knipselkrant is actueel bijgehouden en ligt voor leden ter inzage.
Projectmatig was tijdelijk toegevoegd aan de huisbibliotheek en het beheer Cor Feenstra

Contactpersoon Eef Wigman

ICT en internet
Automatisering doet steeds verder zijn intrede bij de OVD. Er is een plan van aanpak in voorbereiding tot vervanging en aanvulling van bestaande pc’s en het werken met dubbele schermen. Enkele kaderleden kunnen ook via een VPN-verbinding (Virtual Private Network) thuiswerken.

Projectleider Willy Zwaan

Website, Facebook en You Tube

Website
De website wordt nog steeds goed bezocht gemiddeld zo’n 800 bezoekers per maand. Ook is er een duidelijke opgaande lijn waarneembaar van het aantal gebruikers (bezoekers).

Pagina’s die het meest bezocht werden zijn de jaarboeken (ruim 530 keer) en de Didamse herkenning (ruim 660 keer). Daarnaast was het opmerkelijk te zien dat de QR-codes op de infopanelen vaak bekeken werden (530 keer).        

Om de website actueel te houden was er een maandelijks overleg nodig tussen Gerard Kelderman (webmaster), Theo te Wil, Willy Zwaan, Natasja Scheerder, Jan Beursken, Tom van Alst en Willie Thijssen.

Facebook
De sociale media neemt steeds meer een belangrijke plaats in. Ook facebook is hierbij erg gebonden aan actualiteit en het plaatsen van nieuwe artikelen. Gemiddeld worden de artikelen tussen 900 en 1000 keer bekeken. Op facebook heeft de OVD inmiddels 685 trouwe volgers en een bereik van bijna 1200 facebook gebruikers. Er hebben in totaal 674 personen aangegeven dat ze een artikel van OVD leuk vinden

You Tube
Sinds 2017 heeft de OVD ook een eigen You Tube kanaal waar inmiddels 18 filmpjes te zien zijn van gebeurtenissen en historie van Didam. Door het Oral History project (zie Multimedia) worden prominente Didammers en gebeurtenissen voor de camera gehaald.

Monumentencommissie  Montferland    
In het jaar 2017 heeft de monumentencommissie wederom de nodige activiteiten ondernomen voor het behoud van het cultureel erfgoed in de voormalige Gemeente Didam en ‘s-Heerenberg. In tegenstelling tot voorgaande jaren zijn er minder plannen ingebracht. Ten gevolge hiervan zijn er zelfs een aantal geplande maandelijkse vergadermomenten geannuleerd.

De activiteiten betrof het behandelen van wijzigingen aan Gemeentelijke en Rijks monumentale panden evenals het toetsen en toewijzen van aanvragen voor subsidies in het kader van onderhoud aan diverse gemeentelijke monumenten.
Ten aanzien van de beoordeelde plannen in de voormalige gemeente Didam de volgende projecten besproken/ geadviseerd:
- Verbouw voormalige Boerenleenbank aan de Hoofdstraat 1 Didam;
- Relatie Masterplan Didam op cultuurhistorie (monumenten) Didam;
- Herbestemming maalderij aan de Wehlseweg Loil;
- Verbouw woning aan de Dijksestraat Didam.
Aangezien de OVD van mening was dat er onvoldoende gekwalificeerde objecten voorhanden waren die voldoen aan de criteria voor de jaarlijkse Monumentenprijs Montferland is te kennen gegeven dat er in 2017 geen voordracht plaats vindt. In samenspraak met de Heemkundekring Bergh is besloten voor het jaar 2017 géén Monumentenprijs uit te reiken. Ook de jaarlijkse uitreiking van de Henk Zwaagstra Erepalm is voor dat jaar opgeschort.
In 2018 wordt opnieuw geïnventariseerd of er voldoende geschikte objecten voorhanden zijn.

Vincent van Vuuren
Vertegenwoordiging OVD / Monumentencommissie Montferland

Vrijwilligers
Vele vrijwilligers (buiten de werkgroepen om) verrichten weer vele hand en spandiensten voor de vereniging waarvoor hartelijke dank.

Leden en sponsors
Het ledenaantal ging van 754 naar 748
Het aantal sponsors steeg van 32 naar 35

Jan Beursken, secretaris
19-04-2018.

Copyright @2018|Oudheidkundige Vereniging Didam| Anjerstraat 6,6942 VW Didam|Tel.nr 0316-224447|
Disclaimer

log in