Anbi 2016

Met ingang van 1 januari 2014 is de regelgeving voor ANBI's aangepast en moet voldaan zijn aan een aantal voorwaarden om in aanmerking te komen voor de ANBI-status.
Ter voldoening aan de vastgestelde criteria zijn de navolgende onderwerpen van belang:

Naam vereniging

Oudheidkundige Vereniging Didam

Het RSIN / Fiscaal nummer

816441005

Contactgegevens

Zie onderaan home pagina

Bestuurssamenstelling

Op 31 december 2015 zitten de volgende personen in het bestuur:

Voorzitter: Theo te Wil 
Secretaris: Jan Beursken 
Penningmeester: Johan Wenting
Bestuurslid: Natasja Scheerder
Bestuurslid: Maria Wigman
Bestuurslid: Tom van Alst
Bestuurslid: Willy Zwaan

Doelstelling OVD

In de statuten van de vereniging is de doelstelling omschreven als: "het beoefenen en bevorderen van de oudheidkunde in de ruimste zin van het woord, in het bijzonder met betrekking tot de (voormalige) gemeente Didam".

Beleidsplan

Het beleidsplan van de OVD bevat:

  • Het uitbouwen en intensiveren van historisch onderzoek naar de leef- en woonomstandigheden van de inwoners in de voormalige gemeente Didam;
  • Het uitbreiden van de publieksfunctie door middel van het gebruik van moderne technologische middelen;
  • Het kritisch volgen van de bestaande en eventueel nog in te richten collecties;
  • Het onderbrengen van documenten, foto's en naslagwerken om onder optimale condities te kunnen bewaren en beheren;
  • Het bevorderen van de instandhouding en bescherming van monumenten

Beloningenbeleid

De vereniging bestaat geheel uit vrijwilligers, die zowel in geld als in natura geen enkele beloning ontvangen voor werkzaamheden in het belang van de vereniging.
Uitsluitend de werkelijk gemaakte kosten komen voor vergoeding in aanmerking.

Verslag uitgevoerde activiteiten in 2015 

Het verslag van de activiteiten in 2015 is behandeld tijdens de algemene ledenvergadering van 2016 en is hier terug te lezen. 

Financiele verantwoording

Het financieel verslag van 2015 (exploitatierekening, balans en toelichting).

Expoitatierekening 2015

 

Omschrijving Budget  Bedrag   Omschrijving Budget Bedrag
             
Contributie / Porti 10.750,00  11.911,00   Secretariaat 1.000,00 442,08
Sponsoren 2.000,00 2.687,00   Huur/Tijd. Huisvesting 1.500,00 879,20
Subsidie gemeente 950,00 950,00   Inventaris / Onderhoud  2.250,00 1.812,04
Rente 350,00 168,43   Lidmaatschappen 250,00 30,00
Publicaties 3.000,00 3532,45   Evenementen / Jubileum 1.000,00 1.255,48
Verkoop DVD's 0,00 0,00   Bankkosten 400,00 601,75
Evenementen 100,00 0,00   Publicaties 7.000,00 6.536,90
Fotocopieën 0,00 21,00   Representaties 200,00  0,00
Diversen 0,00 0,00   Werkgroepen 250,00 224,22
Tijd. huisvesting 0,00 0,00   Bestuurskosten 1.500,00 2.034,99
Jubileumboek 850,00 440,50   Telefoonkosten en Internet 600,00 500,96
Spreektaalboekjes 0,00 1.056,50   Aankoop en aanmaak DVD's 0,00 0,00
        Verzekeringen 200,00 180,05
        Onvoorzien 900,00 0,00
        Jubileumboek 800,00 315,00
        Dialectboekjes 0,00 1.005,00
        Jaarresultaat (positief)   4.949,21
             
  18.000,00   20.766,88     18.000,00 20.766,88

 Balans per 31 december 2015

 

Omschrijving 2014  2015    Omschrijving 2014  2015 
             
Rabobank Spaarrekening 29.055,61  48.724,04   Vooruitontvangen contributies 7.700,00 9.410,00
Rabobank Betaalrekening 2.980,10  1.493,92   Crediteuren 800,00 350,00
Kas 138,70  118,16   Reservering 12.000,00 36.000,00
Debiteuren 637,50  0,00   Eigen kapitaal 13.781,91 5.731,12
Voorraad jubileumboeken 1.470,00  1.155,00        
             
  34.281,91 51.491,12     34.281,91 51.491,12

Toelichting financieel verslag 2015

Specificatie reservering

Stand per 1 januari 2015      € 12.000,00 
Nog te bestemmen schenking    €    1.000,00
Prijs Stimuleringsfonds RABO tbv informatiepanelen € 10.000,00
Toevoeging voor nieuwe investing t.l.v. eigen kapitaal        €    13.000,00
Stand per 31 december 2015 €  36.000,00

Specificatie eigen kapitaal 

Stand per 1 januari 2015                   €    13.781,91
Toevoegen batig expoitatiesaldo  €    4.949,21
Overboeking naar reservering                                          -/- €   13.000,00
Stand per 31 december 2015 €  5.731,12

 

 

Social media

 

facebook logo        twitter logo
Facebook   Twitter

Zoeken

Sponsoren

Agenda

Sun 02 Jul 2017
Didam op Stelten
Sat 09 Sep 2017
Monumentenweekend
Sun 10 Sep 2017
Monumentenweekend
Tue 03 Oct 2017 (19:30)
Lezing Leo Salemink bij Jan & Jan

Copyright @2016|Oudheidkundige Vereniging Didam| Anjerstraat 6,6942 VW Didam|Tel.nr 0316-224447|
Disclaimer

log in