GESCHIEDENIS VAN DE ARCHEOLOGIE IN DIDAM TOT 2005

Dit artikel over de geschiedenis van de archeologie in Didam is geschreven door Henk Tomas en opgenomen in de publicatie ‘Didam 1815-2005, een Liemerse plattelandsgemeente’.

EEN EERSTE VERKENNING
Velen in Didam zullen zich afvragen: bestaat er zoiets als een geschiedenis van de archeologie in Didam en gaat deze dan verder terug dan de jaren vijftig tot en met zeventig van de vorige eeuw, toen de bekende Didamse onderwijzer en wethouder Nol Tinneveld actief was op dit gebied? Jazeker, de historische gegevens reiken veel verder terug maar we zijn dan afhankelijk van mensen, die in algemene zin zich bezighielden met archeologie en niet uit Didam afkomstig zijn. Mogelijk zullen velen zich ook afvragen, of we in Didam te maken hebben met een interessant archeologisch gebied.

L. F. Jansen - rector van de Latijnse school in Zevenaar en later conservator van het Rijksmuseum voor Oudheden te Leiden – was, samen met dominee Heldring uit Zevenaar, geïnteresseerd in archeologie. Jansen was bij zijn wandelingen in verschillende plaatsen in Gelderland voortdurend op zoek naar oudheden. In 1842 schreef hij in zijn 'Oudheidkundige mededelingen': Dat echter de Romeinen te Didam geweest zijn, zal men daaruit niet mogen afleiden, dat men in de naaste rondom liggende plaatsen Romeinse overblijfselen gevonden heeft, gelijk ons straks blijken zal; terwijl mij een koperen penning van Constantinus vandaar afkomstig bekend is, dien op de voorzijde het borstbeeld van dien keizer heeft, met het omschrift CONSTANTINUS AVG op de keerzijde een outaar (altaar) op hetwelk VOTIS xx en het omschrift TRANQVILLITAS:::TR. Dezelfde werd mij door de heer Veur, eertijds te Didam woonachtig, vriendelijk geschonken.
Mogelijk nog belangrijker waren de opmerkingen: Alleszins opmerking verdient het ook, dat zich te Didam eene woerd bevindt slechts weinig minuten van het 'Meursschen' land verwijderd en waarop de heer Heldring oude scherven gevonden heeft. Vermoedelijk toch zullen deze scherven, evenals de elders op woerden gevondene, Germaansch/ Romeinsch van karakter geweest zijn.

Bovenstaande mededeling is eveneens terug te vinden bij Pleyte in zijn 'Nederlandse Oudheden van de vroegste tijden tot op Karel de Groote' uit 1887. Er staat: In 1841 ontving Janssen van den landbouwer TWIS (VERMOEDELIJK THUIS) te Didam een koperen schaal, slechts weinig geschonden, deze was gevonden achter zijn hoeve in een zandheuvel met kruikjes en andere voorwerpen. De onderwijzer M. Berendsen kwam in 1876 bij mij te Leiden en bood een lansspits aan van vuursteen; ongeveer zoo lang misschien iets langer dan die in den Wildenborch gevonden is. Ik bood hem een prijs, doch wilde haar niet overdoen. Toen ik voor een paar jaren in Didam was, bezocht ik de school doch de meester was vertrokken en een jong mensch in zijn plaats gesteld. Sindsdien heb ik van dit voorwerp niets kunnen vernemen.

In de aantekeningen van Tinneveld (in Gelders Archief te Arnhem) staat de aantekening 'Oudheidkundige verdedigingswerken' Th. Janssen 1842: Koperen munt van Constantinus van J. C. van de Veur gekregen. Heldring vond een oud kruis op de woerd Germaansch of Romeinsch. Verder staat er de verwijzing naar het Rijksmuseum te Leiden waar zich uit Didam zeven stenen bijlen, twee stenen messen, een bronzen randbijl en een bronzen bakje bevinden.

Met het ‘Meursschen land’ wordt de omgeving van het kasteel van Didam, waar de heren van Meurs in de veertiende eeuw de scepter zwaaiden, bedoeld. Het kasteel waarvan we de plaats precies kennen (in Oud-Dijk nabij Partycentrum Plok) is opgetekend in een atlas uit 1729, die zich in het Huis Bergh bevindt.
De vermelding van de stenen bijlen en messen, waaronder die uit Didam, liggend in het Rijksmuseum voor Oudheden te Leiden, behoeft ook nog enige toelichting. In het begin van de vorige eeuw werd in het oosten van Didam bij Nieuw-Dijk een gedeelte van de bossen gerooid en het heidegebied afgegraven. Bij dit in cultuur brengen van het land kwamen de nodige archeologische voorwerpen uit de Nieuwe Steentijd (5300 tot 2000 voor Christus) te voorschijn. Een deel van dit materiaal werd opgekocht door de Didamse handelaar Keurentjes en doorverkocht aan het Museum Kam te Nijmegen (thans Museum het Valkhof) en het Rijksmuseum voor Oudheden te Leiden.

 

Foto 01673 640x480 Koperen schaal boer Thuis 640x480
Nol Tinneveld Bronzen schaal van 1841

 

VERDERE VERKENNINGEN
We moeten tot in de Tweede Wereldoorlog wachten eer het archeologisch onderzoek wat meer structuur begint te krijgen. In die periode verricht F. W. G. Pijls onderzoek naar de bodemgesteldheid van Didam ten behoeve van het onderricht aan de landbouwschool. Op een vijftal plaatsen worden een aantal scherven gevonden, die door de archeoloog P. J. R. Modderman gedateerd worden in de periode tussen 300 voor Christus en 100 na Christus. Dit schervenmateriaal is afkomstig uit de periode die we IJzertijd noemen (800 tot 50 voor Christus). Vier van de vindplaatsen zijn gesitueerd in Loil. Het begint even ten zuidoosten van het vroegere versterkte en omgrachte huis 'Loel' nabij de Weemstraat en loopt door in oostelijke richting tot bij de voetbalvelden in Loil. Een andere vindplaats ligt in het zuiden van Didam bij de kruising van de spoorlijn met de Hengelderweg dus bij de Hoge End/ Kollenburg.

In 1944 wordt weer een nieuwe vindplaats ontdekt. Ten westen van de vroegere ULO-school (thans de R.K. lagere school De Toorts) aan de Marsweg vinden TODT arbeiders, die voor de Duitsers loopgraven moeten graven, op ongeveer één meter beneden het maaiveld, een oude woonlaag met ijzertijdscherven. Boven deze laag werden, in een noord-zuidelijke richting, lijkkisten ontdekt. Tevens stuit men op een Karolingische pot die nu nog te zien is in het Liemers Museum te Zevenaar. Niet ver van deze vindplaats vond men in de Oude Raadhuisstraat ijzerslakken en ijzertijdscherven. In 1965 werden in dezelfde straat nog de nodige slakken en scherven gevonden naast een oventje, waar een korte ijzeren buis doorstak.
De Tweede Wereldoorlog is ook de periode waarin de interesse voor archeologie bij Nol Tinneveld opkwam. Hij was het, die de vindplaatsen vastlegde en het materiaal dat naar boven kwam, verzamelde of opkocht.

In 1946 werd Tinneveld mederedacteur van het Didamse weekblad 'De Liemers' en in 1953 nam hij de volledige redactie op zich. Vele historische artikelen verschenen er van zijn hand waarin ook menig keer archeologische vondsten werden besproken. Van de oudheidkundige vondsten van Heldring en Janssen verhaalde Tinneveld ook in het weekblad 'De Liemers'.
In de jaargang 1952-1953 vertelde hij over de vondst van de heer Kraaijvanger in zijn wei op het Hoge End, in het zuiden van Didam, die scherven uit de IJzertijd had gevonden. Daarnaast vermeldde hij de vondst van een potje uit plus minus 600 na Christus met nog enige beenderresten. Het potje was helaas niet heel naar boven gekomen maar bestond uit de nodige scherven en was voor 90 % te achterhalen. Hij vond dus geen scherven uit de Romeinse tijd. Bij het artikel 'Aantekeningen bij de artikelen over het huis Loil' uit dezelfde jaargang vroeg Tinneveld zich af: ' Waarom vindt men in Didam zo goed als geen oudheden uit de eerste eeuwen na Christus? Dat zou er op wijzen dat Didam eeuwen lang onbewoond is gebleven?'
Hij was er echter dichtbij. Honderd tot tweehonderd meter van de vindplaats bevindt zich de woerd waar het materiaal uit de Romeinse tijd is gevonden. En als we een stap in de tijd maken dan weten we dat hier het industrieterrein Kollenburg mee bedoeld wordt waar in de jaren negentig veel restanten uit deze periode zijn teruggevonden. Met boer Twis werd overigens boer Thuis bedoeld die vroeger eigenaar was van boerderij Tesma langs de Hengelderweg.

Regelmatig werd ook verslag gedaan van vondsten van zijn leerlingen. Eén van zijn leerlingen vond op een akker in Nieuw-Dijk een prachtige vuurstenen pijlpunt uit de bronstijd, de periode tussen 1700 tot 700 voor Christus. Enkele dagen later vond een medeleerling een bewerkt stukje vuursteen dat mogelijk uit de Midden-Steentijd stamde, de periode tussen 8800 tot 4900 voor Christus. In De Liemers verscheen onmiddellijk een artikel onder de kop 'Didam plotseling tweeduizend jaar ouder geworden. Vele oud-leerlingen uit de Nieuw-Dijkse school kunnen vertellen over zijn prachtige verhalen van archeologische vondsten en de historie die daar achter zit.

Via 'De Liemers' (jaargang 1952-53) en zijn boek 'Toponymie van Didam' weten we dat in 1953 H. Zweers bij egalisatiewerkzaamheden in het weiland van Kraaijvanger op het Hoge End een IJzertijdurn met botresten vond. We kunnen deze pot en ook de hiervoor omschreven Karolingische pot nog steeds bewonderen in het Liemers Museum. Later bleek, dat de tijdpot niet uit de IJzertijd afkomstig was maar uit de Romeinse periode. Bij het aanleggen van elektriciteitsleidingen in de Acacia tegenover de woning van Jansen vonden arbeiders een laat-Romeinse/Merovingische kruik uit de vierde/vijfde eeuw.
Veel van de vondsten, veelal door anderen gedaan in de gehele Liemers, werden in schriftjes genoteerd en van nummers voorzien. De nummers zijn weer weergegeven op een overzichtskaart. Deze schriftjes zijn aanwezig in het Liemers Museum en gedetailleerd in hun aanwijzingen naar de juiste vindplaats. De kaarten zijn helaas verloren gegaan.
Zo staat bij vindplaats 179 bijvoorbeeld: September 1964 door Nol Scheerder (aannemer) in Didam gevonden bij bouw van de bungalow van notaris Kerssemakers'. (Marsweg). 'Zat bij elkaar ijzeroer, scherven, stuk ijzerslak en voorwerp 180 ijzertijd.
Vindplaats 180: ijzertijd? Rest van smeltoven?

Uit het bovenstaande komt naar voren dat in het zuiden van Didam bij boerderij Tesma en het Hoge End veel materiaal werd gevonden uit de IJzertijd met enig materiaal uit de Romeinse tijd. In Loil op verschillende plaatsen IJzertijdscherven en een enkele vondst uit de Merovingische/ Laat Romeinse tijd. In Nieuw-Dijk, op de grens met Beek, werden verschillende vondsten vermeld uit de Nieuwe Steentijd met mogelijk een artefact uit de Midden-Steentijd. In de kern van het dorp, aan de Marsweg en Oude Raadhuisstraat worden verschillende vondsten aangegeven uit de IJzertijd, ijzerslakken en een Karolingische pot. Ook aan de Kardinaal de Jonglaan zijn scherven gevonden die een aanwijzing geven dat er vanaf de IJzertijd tot aan de Karolingische tijd bewoning is geweest.
Tinneveld vroeg zich dan ook af: Zijn de vindplaatsen uit de IJzertijd de kernen van de latere buurschappen Tesma/Waverlo, Media/Milsterholt en Lool? Uit Greffelkamp werden toen nog geen vondsten opgetekend.

In 1957 werd de eerste opgraving in Didam uitgevoerd. De kerk, die veel te groot was voor de kleine Nederlands-hervormde gemeente van Didam, komt weer in handen van de katholieke parochie. Door achterstallig onderhoud is een indringende restauratie van de kerk noodzakelijk. Dit geeft de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB), na aandrang van het gemeentebestuur van Didam, de mogelijkheid om er archeologisch onderzoek te doen. In de Liemers verscheen een artikel van de hand van dr. Halbertsma, conservator van de ROB.
Het is namelijk komen vast te staan dat aan de tegenwoordige kerk minstens twee andere zijn voorafgegaan. De eerste was slechts een bescheiden gebouw-, een zogenaamd zaalkerkje met een rechthoekige grondslag. Het moet uit tufsteen opgetrokken zijn geweest en was gefundeerd op een laag ijzerslakkenafval van één der talrijke middeleeuwse ijzersmelterijen welke de Graafschap en de Liemers eenmaal rijk waren. Dit tufstenen kerkje, dat even breed was als het middenschip van de tegenwoordige kerk, werd omstreeks het jaar 1365 door brand verwoest. Er is namelijk een aflaatbrief bewaard gebleven, gedateerd 21 oktober 1376, waarin gesproken werd over de verwoesting van de kerk en de gelovigen de aansporing ontvingen offers te brengen voor een nieuwe kerk.
Ook van deze tweede kerk zijn de overblijfselen in de bodem teruggevonden. Deze tweede kerk was even breed, doch iets langer dan de vorige en deels uit tufsteen, deels uit baksteen opgetrokken, terwijl het grondplan wederom een rechthoek vertoonde. Het was aan deze tweede kerk, dat het tegenwoordige veelhoekige koor als een vergroting werd toegevoegd. Wij vernamen reeds, dat hierop de sacristie en de toren volgden, bijkans 'n eeuw nadat het schip was gebouwd. Uiteraard zal men niet hebben gerust eer ook de middelen voorhanden waren tot de bouw van een geheel nieuw tussengedeelte, dat beter bij koor en toren paste dan het eenvoudige lage zaalkerkje. Het oude schip werd met de grond gelijk gemaakt, en zo schiep men ruimte voor de nieuwe beuken, drie in getal, welke zulk een waardige voortzetting geven van de ruimtewerking in het rijzige priesterkoor.
Tot zover het verslag in De Liemers. In de jaren negentig bleek dat het oorspronkelijke verslag van Halbertsma niet meer was terug te vinden bij de ROB; wel waren de tekeningen nog aanwezig. In het bijschrift bij het artikel schreef Tinneveld: 'Thans heeft dr. Halbertsma de medewerking van de Commissie Didam Oud ~ Didam Nieuw gevraagd voor de voorbereiding van een onderzoek in het heidense rijengrafveld.'
Er is geen aanwijzing dat dit onderzoek ooit heeft plaatsgevonden. Middenin zijn vele activiteiten kwam op 21 augustus 1977 plotseling een einde aan het leven van Nol Tinneveld.

File0002 640x480 06 File0098
De IJzertijdurn uit 1953 Te restaureren dorpskerk omstreeks 1954


DE STICHTING HISTORISCH EN ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK
Het duurt tot 1988 eer er weer een archeologisch vervolg komt. Henk Tomas, die zich eerder bezighield met het schrijven van historische artikelen bij ansichtenkaarten van Didam, 'ontdekte' de archeologie. Via die bronnen kende hij natuurlijk de boeken van Tinneveld en Pijls en wist waar enkele vindplaatsen zich bevonden. Mede aan de hand van de amateurarcheologen Jan Verhagen en met name Alex Koster begon hij kennis te verzamelen. Anders dan Tinneveld trekt hij er zelf op uit om aan veldverkenning te doen. Tijdens zo'n veldverkenning wordt het veld, meestal een akker, systematisch afgelopen op zoek naar overblijfselen uit het verleden. Na eerst zijn eigen omgeving afgelopen te hebben in de buurt van de Zonnebloemstraat wordt de aandacht snel verlegd naar het Hoge End. Met toestemming van de heer Giesen wordt veelvuldig het land afgezocht. In het begin vond hij, met name langs de A12, dezelfde artefacten als Tinneveld. Tomas vond talrijke scherven uit de IJzertijd en daarnaast uit dezelfde periode slingerkogeltjes, spinsteentjes en fragmenten van glazen armbanden, de zogenaamde La Tène armbanden uit de eerste eeuw voor Christus. Vrij verrassend waren ook de vondsten van prachtig bewerkte stukjes vuursteen, die door de ROB gedateerd zijn op Laat-Paleolithisch, zo'n 10.000 jaar voor Christus. Meer naar het noorden trof hij op het Hoge End een geheel ander type aardewerk aan, dat zijn collega-archeologen en de ROB al snel herkenden als Romeins import aardewerk, naast natuurlijk het ter plaatse gemaakte zogenaamde inheems aardewerk. Ook werd een fragment van een bronzen wijnzeef gevonden met een ijzeren bijl. Heel bijzonder was de vondst van een smeltkroesje met daarin nog een stukje goud.
Aan de andere kant van de Hengelderweg, naast de boerderij Tesma, werd IJzertijdaardewerk aangetroffen. Na een middag lopen op de akker werd zeker vijf kilo scherven opgeraapt. Aan beide kanten van de Hengelderweg lag zoveel aardewerk dat hier zeker gesproken kon worden van een nederzetting.
Al snel werd contact gezocht met de provinciaal archeoloog, Rudy Hulst, die door zijn enthousiasme stimulerend werkte. In Loil werden de plaatsen van Pijls herontdekt en de bekende plaatsen opnieuw in kaart gebracht. In Greffelkamp werd bij de Havezate 'de Luijnhorst' een akker afgelopen en kwamen ook daar talrijke IJzertijdscherven voor. Na een flink aantal jaren kwam een duidelijk beeld naar voren.

Beginnen we in het zuiden van Didam, langs de A12 en volgen we de oude wegen zoals de Kollenburgweg, een stukje Tatelaarweg, vervolgen de route via de Luynhorstweg, buigen naar het oosten af naar de Avesaetweg, gaan verder via de Greffelkampseweg naar de Loilderhofweg, Oude Maatsestraat en keren we via de Doesburgseweg, Weemstraat en Singel terug naar het dorp. Op tenminste vijftien plaatsen komen we prehistorische scherven - met name uit de IJzertijd - tegen en daarnaast scherven uit het laatste deel van de Middeleeuwen, de periode tussen 900 en 1500. Deze wegen vormen de scheiding van de hoge en lager gelegen gronden, het zijn ook de wegen waarlangs in de Middeleeuwen de nodige havezaten hebben gestaan. Op de hoger gelegen gronden houdt men droge voeten en is de plaats om te gaan wonen. De lager gelegen gronden die natter zijn, worden gebruikt als weiland voor het vee. Er kan geen andere conclusie getrokken worden dan dat de bewoning van Didam in de IJzertijd behoorlijk intensief geweest moet zijn.
Natuurlijk komen we, naast scherven uit de IJzertijd, ook artefacten uit andere periodes tegen. Heel bijzonder is de vondst op de grens van Loil met Greffelkamp van bewerkt vuursteen uit het Mesolithicum - de periode vanaf 8000 tot 3000 voor Christus. Vele tientallen pijlpuntjes, klingetjes (mesjes) en schrabbers uit ongeveer 6000 voor Christus worden gevonden. We kunnen hier rustig spreken van een nederzetting of een kampement waar men jaar na jaar terugkeerde. Op dezelfde plaats vinden we bandkeramisch aardewerk (het kenmerkende aardewerk van de eerste boeren in Nederland) neolithisch vuursteen, scherven van potbekers en Bronstijdaardewerk. Een tweede plaats waar Romeins aardewerk werd gevonden, kwam eveneens te voorschijn.

De periode tussen de vijfde en negende eeuw na Christus is tot op dit moment nauwelijks vertegenwoordigd. Het laatmiddeleeuwse importaardewerk zoals Pingsdorf en Paffrath komen we op nagenoeg ieder akker tegen. Al deze vondsten werden doorgegeven aan de ROB en erkenning door de ROB vond plaats door de benoeming van een correspondent, een persoon waarvan de vondstmeldingen door de professionele archeologen erkend worden. Zoals het zo fraai heet, de ogen en oren van de ROB.
In 1994 besloten Alex Koster en Henk Tomas te komen tot de oprichting van de Historisch Archeologische Stichting (HAS). Deze stichting stelt zich ten doel bedreigingen van het bodemarchief in het Montferlandcomplex (Bergh, Wehl, Didam en Elten) te signaleren; daar waar mogelijk nieuwe vindplaatsen te lokaliseren en fondsen te werven voor het archeologisch onderzoek. In de praktijk komt het erop neer, dat historische boeken die door hen zelf geschreven zijn, in eigen beheer worden uitgegeven. Inmiddels zijn vier historische boeken uitgegeven en twee archeologische. Daarnaast wordt er allerlei werk gedaan waardoor geld gegenereerd wordt dat aan archeologisch onderzoek wordt uitgegeven.
Natuurlijk wordt, daar waar het mogelijk is, subsidie aangevraagd. Vrij recent is ook een eigen website opgericht (www.liemersverleden.nl) waar de archeologie een prominente plaats heeft, naast educatief historisch materiaal voor schoolgaande jeugd. Uit verschillende plaatsen zijn gegevens van de burgerlijke stand aanwezig. De website is één van de best bezochte archeologische websites in Nederland met een bezoekersaantal van rond de 75.000 per jaar.

OPGRAVINGEN OP KOLLENBURG
In het najaar van 1994 werd dwars door akkervelden op het Hoge End een waterleidingsbuis getrokken, die loopt van Zevenaar naar Wehl. Er werd contact opgenomen met de ROB. Inmiddels bestaat met de medewerkers van deze dienst en met name met de provinciaal archeoloog een intensief contact vanwege een andere opgraving in Wehl-Hessenveld. De ROB heeft zelf geen mogelijkheden iets te doen en geeft toestemming om de zaak in de gaten te houden en daar waar nodig archeologisch onderzoek te doen. In oktober is het land nogal drassig en moest een viereneenhalve meter brede sleuf worden gegraven tot op de schone grond, om de zware machine voldoende houvast te geven. In die brede sleuf graaft men een kleine diepere sleuf om de pijp in te leggen. Midden op de akkervelden kwamen we de nodige verkleuringen tegen van paalgaten, afvalkuilen en ook een waterput, tevens werd een greppel (voor een deel vergraven door een jongere ingraving met veel houtwerk) aangetroffen. Natuurlijk lagen ook hier veel scherven aardewerk, een spinsteentje, wat kernstukken vuursteen en een fragment van een maalsteen van basaltlava. Deze uit de Eiffel geïmporteerde maalstenen zijn in onze omgeving goed bekend. De verkleuringen zijn verder onderzocht en de waterput werd met de hand uitgegraven. Het spreekt voor zich dat dit eind oktober geen aangename bezigheid is, bovendien werden we nog gehinderd door de hoge grondwaterstand. Ondanks deze beperkingen konden we de onderkant van de waterput bereiken, een houten beschoeiing in de vorm van een x-hoek van paaltjes met daartussen een wirwar van takken en twijgen en een enorme hoeveelheid botten, kiezen en tanden en aardewerk. Het is duidelijk dat het aardwerk en sporen uit de Late IJzertijd stamden. Een nadere datering was op dat moment niet mogelijk. Echter met behulp van geld van het HAS is meer mogelijk. Via een zogenaamde C14-analyse werd de ouderdom van de takken en dus de waterput bepaald op 200 voor Christus, plus of min 25 jaar. Definitief kan nu ook gezegd worden dat we hier te maken hebben met een nederzetting uit de IJzertijd. Met medewerking van de gemeente Didam werd in 1995 een tentoonstelling georganiseerd.

In 1995 werd ook duidelijk dat de gemeente Didam plannen had om de akkers van het Hoge End te veranderen in het industrieterrein 'Kollenburg'. Een kopie van de krantenberichten werd opgestuurd naar de ROB. In latere gesprekken met de ROB werd meerdere malen aangegeven dat een deel van het archeologisch erfgoed in Didam op de schop ging.
Uiteindelijk besloot de ROB een bezwaarschrift bij de gemeente in te dienen. Ze waren hier echter rijkelijk laat mee. Het is aan Alex Koster te danken dat er een nieuwe opgraving kwam op het Hoge End. Alex was uitgenodigd om als amateurarcheoloog mee te doen aan de projectgroep voor het schrijven van een handleiding voor de amateurarcheologen in Nederland. Dit boek kwam tot stand in samenwerking met het Anjerfonds Gelderland, het Provinciaal Museum G. M. Kam en de ROB. Alex Koster stelde de projectgroep voor in Didam een archeologische inventarisatie uit te voeren, die als voorbeeld kon dienen. De projectgroep ging akkoord en van de ROB werd toestemming verkregen om Aanvullend Archeologisch Onderzoek (AAO-onderzoek) uit te voeren.
Doelstelling van het zogenaamde AAO-ONDERZOEK is te verifiëren of er op de locatie sprak is van een nederzetting uit de Romeinse periode en de vroege Middeleeuwen. Door middel van vier raaien met proefsleuven van 2 x 10 meter werd er naar gestreefd meer inzicht te krijgen in de omvang van de vindplaats, de aard en de kwaliteit van de in de bodem aanwezige vondsten en grondsporen.

De conclusies van het onderzoek waren: Het terrein bevat een grote dichtheid aan grondsporen, hetgeen hoge verwachtingen oproept voor de niet-onderzochte delen van het terrein. Gezien de geringe opgegraven oppervlakte en de vele vondsten, mag tevens gesteld worden dat er sprake is van een rijke materiële cultuur. De in het terrein aangetroffen archeologische resten maken deel uit van een goed geconserveerde nederzetting, die gesitueerd is op de flank van een hoge dekzandkop welke ten dele afgedekt is door rivierafzettingen. De vondsten en grondsporen dateren uit de derde, vierde en vijfde eeuw na Christus. Het vondstmateriaal in zijn geheel duidt op een zwaartepunt in de vierde eeuw. Argumenten voor een gebruik van het terrein in de zesde en zevende eeuw zijn niet gevonden. Op grond van de oppervlaktevondsten die zijn verzameld voorafgaand aan het onderzoek en de beperkte omvang van het proefonderzoek, mag dit niet worden uitgesloten. Al met al heeft het proefonderzoek aangetoond dat het bedreigde terrein een belangrijk onderdeel van ons bodemarchief bevat. Duidelijk is dat de overgangsperiode - van de late Romeinse tijd naar de vroege Middeleeuwen - gepaard ging met vele veranderingen op politiek, economisch en sociaal niveau. Toch is deze periode tot op heden archeologisch gezien moeilijk 'grijpbaar' en bestaat geen helder inzicht in de vele achtergronden bij de veranderingen. Juist om die redenen zijn de tijdens het proefonderzoek blootgelegde archeologische resten van een nederzetting net buiten de Limes uit deze periode, als zeer waardevol te beschouwen. Een uitgebreid onderzoek van deze nederzetting, dat de mogelijkheid biedt tot een beter inzicht in deze complexe periode, is dan ook gewenst.

De resultaten van het proefonderzoek bleken zo positief dat de ROB besloot om het terrein op te graven. Hier was echter veel geld voor nodig. Het gemeentebestuur van Didam, het provinciaal bestuur van Gelderland en de ROB zelf zorgden voor de nodige financiën. Maar het geld was absoluut onvoldoende om het gehele gebied op te graven. Besloten werd het accent te leggen op de Laat-Romeinse nederzetting. Hierover is uitgebreid verslag gedaan in het populaire boek 'Venster op het verleden' en in een nog te verschijnen wetenschappelijke publicatie van de kant van de ROB. Niet alleen is veel werk gedaan door de ROB en zijn medewerkers; het meestel werk is verzet door de amateurarcheologen. Naast het Romeinse materiaal zijn er veel artefacten gevonden uit andere tijdsperioden. Dit vormde een goede gelegenheid om hierop nader in te gaan.
Van februari tot juni 1998 was het onderzoek van de ROB. Helaas was daarna het geld op. Om toch wat meer inzicht te krijgen in de totale omvang van de nederzetting, trok men nog gauw enkele sleuven dwars door het terrein. Met de verantwoordelijke archeoloog werd afgesproken, dat de amateurs deze opgravingsputten onder regie van de ROB verder zouden onderzoeken en uitgraven. In de zomer van 1998 kwam daar nog een nieuwe put bij die aansloot op de ROB-putten. Het was de bedoeling een meer completer beeld te krijgen van enige huisplattegronden en een meer aaneen gesloten beeld van de opgraving te krijgen. Deze kleine opgravingen werden mogelijk gemaakt met financiële steun van het Liemers Museum, de Oudheidkundige Vereniging Didam en de HAS. De wegenbouwfirma Geven was inmiddels ook met het bouwrijp maken van het terrein begonnen en zette de nodige druk op het werk van de amateurs. Bij het uitgraven van de wegcunetten bleek, dat het nederzettingsterrein veel groter was dan men oorspronkelijk dacht. Door medewerking van de firma Geven en haar medewerkers werden enkele noodopgravingen mogelijk. Indien de amateurs dit vroegen werden de machines elders op het terrein ingezet en konden de amateurs aan de slag. Op deze manier is ook het grafveld op Kollenburg ontdekt, naast enkele waterputten en oventjes.
Eén van de oventjes stamde uit de IJzertijd en was een pottenbakkersoven. De haardplaat met zijn openingen is nog aanwezig met diverse misbaksels, potten die tijdens het bakproces misvormd zijn. Tijdens de gehele tweede helft van 1998 werd het onderzoek door vele amateurs voortgezet en met zo'n succes, dat de ROB besloot om in januari 1999 nog twee weken terug te komen. Er werd een aanvang gemaakt met het graven van twee nieuwe putten. Helaas werd de Rijksdienst overvallen door het slechte weer en werd aan de amateurs gevraagd de vlakken verder te onderzoeken. Tijdens dit onderzoek kwam het industrieterreintje uit de Romeinse Tijd tevoorschijn. Een stukje terrein waarop verschillende schuurtjes stonden waarin met name aan metaalbewerking werd gedaan. Tientallen ijzeren en bronzen baartjes werden gevonden naast door midden geknipte voorwerpen die bedoeld waren om omgesmolten te worden tot nieuwe voorwerpen. Smeltkroesjes en fragmenten van gietmallen maakten deel uit van de vondsten. Alhoewel bij de ROB erop werd aangedrongen om ook het aangrenzende terrein, waarop straks gebouwd gaat worden, te onderzoeken, bleek dit financieel niet meer haalbaar en ging veel informatie verloren. De amateurs kregen nog wat mogelijkheden op dit stuk terrein. Bij de bouw van de hal van Fierkens in oktober 2000 kon het opgravingsonderzoek vóór de machines uit gedaan worden. Daar waar mogelijk werkte de firma Fierkens ook van harte mee, maar voor het onderzoek van enige honderden vierkante meter restten slechts drie dagen. Vele munten werden gevonden naast de voortzetting van het industrieterreintje. Ruim 100 Romeinse spijkers werden gevonden. Was de kalk, de mortel die op twee plaatsen gevonden werd naast en tussen veel grind een bewijs van cementproductie of stamde dit uit een geheel andere periode? Waarvoor diende al het tufsteen dat werd gevonden en de vele fragmenten dakpannen? Gedurende de gehele periode van 1999 tot 2000 werd overal op Kollenburg gebouwd en daar waar mogelijk het uitgraven van de funderingssleuven gevolgd. Spectaculair daarbij was de vondst van een bronzen Romeinse kan naast vele honderden scherven, grondsporen en bronzen voorwerpjes waaronder de nodige munten. Misschien minder spectaculair maar voor de bewoningsgeschiedenis van Didam minstens zo belangrijk waren de talrijke vondsten over het gehele terrein van artefacten uit de Vroege IJzertijd, de periode tussen 800 en 450 voor Christus. Door de vondst van vele sporen met materiaal uit die periode - zoals een waterput met daarbij een spieker of schuurtje, een oventje en vele andere sporen - kan met zekerheid gesteld worden dat er in die periode bewoning was. Scherven uit de bronstijd en steentijdvoorwerpjes zijn wel gevonden doch zijn zo schaars dat niet aannemelijk is dat deze terugwijzen op bewoning.
Ook werden sporen gevonden uit de periode 450 tot 800 na Christus waaronder verschillende kenmerkende scherven met versiering en randen van potten naast een gouden broche, die gedateerd werd in de zesde eeuw. Ook in deze periode was vermoedelijk geen sprake van bewoning op de Hoge End. In de periode na 2000 wordt intensief gewerkt aan de uitwerking van de opgraving en werden er twee tentoonstellingen gehouden, één in het Liemers Museum en één in de Rabobank te Didam. Het nodige materiaal afkomstig van de opgraving is in handen van HAS en is thans te bewonderen in het Liemers Museum in Zevenaar. Veel hout uit een twintigtal waterputten is helaas nog niet onderzocht en ook nog niet de inhoud van veel van deze putten. Het gebrek aan geld is ook hier weer de boosdoener. En dan te bedenken dat de inhoud van twee van de vijf monsters uit de waterputten wel zijn onderzocht en tot de tien rijkste monsters van waterputten behoren van de Romeinse Tijd in heel Nederland. Zeer veel informatie werd verkregen over welke gewassen werden verbouwd in de directe omgeving van de nederzetting.

 

4475 640x480 4433 640x480
Opgravingen Kollenburg 1995 Opgravingen Kollenburg 1995


Door de uitbreidingen van Didam en Loil, alsmede de aanleg van de zuidelijke randweg, begon in 2001 het volgende onderzoek. Dit was vooral een voorschot op het verdrag van Malta, dat zegt dat degene die het bodemarchief verstoort, ook voor de kosten van een archeologisch inventarisatie en eventuele opgraving moet opkomen. Maar Didam heeft een zo rijk bodemarchief, dat keuzes gemaakt moesten worden. Zo kwam bij de inventarisatie van de zuidelijke randweg naar voren dat in het twee kilometer lange tracé weinig of geen gebieden vastgesteld konden worden waarin archeologische resten volledig ontbraken. Men vond met name scherven uit de periode Bronstijd tot Late Middeleeuwen. Wordt dit een nieuw stukje nederzettingsgeschiedenis uit Didam? In ieder geval werd de gracht van het kasteel van Didam doorsneden. De ROB heeft al bepaald dat daar een opgraving moet gaan plaatsvinden die zij van nationale betekenis heeft verklaard. Er kan niet genoeg benadrukt worden dat ook het gemeentebestuur de belangen van het bodemarchief ten volle onderschrijft. De HAS fungeert ook steeds meer als eerste bron voor de commerciële opgravingbureaus waardoor goede relaties tussen beroeps- en amateurarcheologen kunnen worden opgebouwd. Hoe positief het bovenstaande ook is, het brengt ook nadelen met zich. Besloten werd de prioriteit van de toekomstige opgravingen bij de zuidelijke randweg te leggen. Dit betekent dat in Loil, waar aan de Kapelstraat/Kloosterstraat nieuwbouw gepland wordt, niet opgegraven wordt. Hier zal slechts een korte archeologische inventarisatie worden gehouden.
Van 27 augustus tot en met 31 augustus 2001 vond een 'aanvullend archeologisch onderzoek' plaats door het Archeologisch Diensten Centrum, (het ADC uit Bunschoten, thans Amersfoort). Als conclusie werd geformuleerd:
De onderzoekslocatie tussen de Kloosterstraat en Kapelstraat in Loil is rijk aan archeologische sporen. Er zijn voldoende aanwijzingen om te concluderen dat er bewoning heeft plaatsgevonden in de IJzertijd. Deze bewoningsresten zijn helaas grotendeels opgeruimd door de Middeleeuwse bewoning ter plaatse. De Middeleeuwse sporen betreffen twee plattegronden van boerderijen die elkaar waarschijnlijk in tijd opvolgen. De talrijke greppels die op enige afstand van de plattegronden liggen, hebben mogelijk een functie van erfafscheiding gehad. De conclusie die getrokken werd in het tussentijdse rapport - waarin gesteld werd dat het onderzoeksgebied een groot archeologisch belang heeft - blijft daarmee gehandhaafd.

File0004 640x480 File0007 640x480
Minervabeeldje 2e-
3e eeuw na Christus 
Romeinse munten, periode
96-259 na Christus


TOT SLOT
Deze conclusie was voor de amateurs voldoende aanleiding om druk uit te oefenen op de ROB en de archeologische dienst van de provincie Gelderland om toch een opgraving uit te voeren of dit door de amateurs te laten doen. De amateurs hadden zich al van wat financiële steun verzekerd van de gemeente. Toch liep het nog geheel anders. Omdat de bovengrond van het terrein licht was verontreinigd, besloot de gemeente Didam in april 2002 de bovenlaag voor een deel af te graven. Gelukkig gebeurde dit tot op de schone grond zodat de grondsporen gedeeltelijk zichtbaar werden maar zeker nog intact. De amateurs waren er vervolgens snel bij om de scherven die al aan het oppervlak kwamen te verzamelen en de sporen nog beter zichtbaar te maken. Talrijke grondsporen - zoals paalgaten en afvalkuilen - tekenden zich duidelijk af tegen het lichte zand. Bovendien zat er zóveel samenhang in de paalsporen dat we duidelijk te maken leken te hebben met één of twee boerderijen of schuren. Na de nodige gesprekken met de bevoegde instanties werd besloten het Archeologisch Diensten Centrum opnieuw terug te laten komen en onder hun verantwoording de amateurs verder te laten graven. Meerdere gegraven kuilen liepen voortdurend onder water, wat de kwaliteit niet altijd ten goede kwam. Het algemene beeld van de opgraving, dat we te maken hebben met een Laat-Middeleeuwse nederzetting, werd ten volle bevestigd. Ook hier zijn het de financiële middelen van de HAS die een nadere datering mogelijk maken. Door het Nederlands Centrum voor dendrologisch onderzoek 'Stichting Ring' werd het hout uit één van de waterputten nader onderzocht en is het gebruikte hout gekapt in het jaar 993. Een volledige verantwoording van de opgraving zal binnenkort plaatsvinden waarna de HAS een populair boekje zal laten verschijnen. Thans vond in 2006 een vervolgonderzoek plaats op nagenoeg dezelfde locatie.
Naast de opgravingen in Didam heeft de HAS zich ook twee keer beziggehouden in de laatste jaren met een opgraving in Wehl bij het bejaardencentrum Oldershove. Door dit alles is minder aandacht besteed aan de locatie Meikamer in Nieuw-Dijk. Het archeologisch onderzoek door R.A.A.P. leverde archeologische vondsten op uit de Late brons-, IJzer- en Romeinse tijd. Echter er staat ook bij dat de vondsten op de locatie Meikamer afkomstig zijn uit geroerde grond. Het onderzochte terrein was namelijk door de aanleg van rabatten in de negentiende eeuw diep verstoord waardoor de archeologische sporen sterk werden aangetast of geheel verdwenen. Mogelijk komen er nieuwe mogelijkheden bij de nieuwbouw in de Meikamer.
In 2004 werden ten zuiden van de Meursweg, waar toekomstige nieuwbouw gepland staat, de nodige archeologische sporen aangetroffen.
Al met al is de eindconclusie dat er de afgelopen jaren veel aan archeologische inventarisaties en opgravingen is gedaan. Het bodemarchief van Didam is zeer rijk aan archeologische vondsten en Didam heeft een interessante nederzettingsgeschiedenis, die duizenden jaren teruggaat. De Didamse bewoners kunnen, net zoals die van Bergh, trots zijn op hun geschiedenis die nauw met elkaar verbonden is. Als we terugkijken dan heeft Didam ook veel te danken aan de amateurarcheologen en zou het mogelijk niet verkeerd zijn deze mensen wat meer financiële armslag te geven.

Kasteel Didam 640x480 AI 007
Tekening uit 1729 van het gebied in Oud-Dijk
waar Kasteel Didam heeft gestaan
Publicatie over de vondsten
op Kollenburg door H.A.S.


Social media

 

Facebook2
twitter2
youtube2

Zoeken

Sponsoren

Agenda

Thu 22 Mar 2018 (19:30)
Streektaaldictee
Sat 24 Mar 2018 (18:00)
Laatste weekendviering kerk Nieuw-Dijk 
Tue 03 Apr 2018 (19:30)
Liemers Academie
Sat 07 Apr 2018 (10:00)
Workshop (Dialect)verhalen schrijven
Tue 17 Apr 2018 (19:30)
Liemers Academie
Thu 19 Apr 2018 (19:30)
Algemene Ledenvergadering OVD
Thu 19 Apr 2018 (20:00)
Lezingen Jacht in Gelre en Jacht en Stroperij bij Heemkundingkring Bergh
Fri 27 Apr 2018
Koningsdag
Sat 05 May 2018
Bevrijdingsdag
Sun 03 Jun 2018 (12:00)
Didam op Stelten

Copyright @2016|Oudheidkundige Vereniging Didam| Anjerstraat 6,6942 VW Didam|Tel.nr 0316-224447|
Disclaimer

log in